İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi // Kasım 2020

57 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ haklı mücadelesinde sahada vemasa - da yanında olunduğunu” 1 belirterek desteğini açıkladı. Çatışmaların baş - lamasının ardından Azerbaycan’da sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ve sınır hattı boyunca savaş hali ilan edi - lirken; Ermenistan’da da sıkıyönetim ve topyekûn seferberlik başladı. Bir aydır vites artırarak devam eden ça - tışmaların nasıl sona erebileceği ile ilgili üç senaryo ortaya koyulurken; en kötü senaryonun çatışmaların bir taraf kazanana kadar devam etmesi ihtimali olduğu belirtiliyor. 2 Günümüze Uzanan Bir Çatışmanın Tarihçesi Sovyetler Birliği içerisindeki 15 Birlik Cumhuriyeti’nden olan Azer - baycan ve Ermenistan arasında yer alan Dağlık Karabağ, 1921 yılında Azerbaycan’a bağlı bir özerk böl - ge olarak ilan edildi. Nüfusunun %90’ı Ermeni olan bu bölgenin Azerbaycan’a bağlı olması bazı so - runlar yaratsa da iki ülke arasında sıcak çatışmalar, 1990’ların başı iti - barıyla görülmeye başladı. Dağlık Ka - rabağ özerk bölgesinin bağımsız bir cumhuriyet olma veya Ermenistan’a bağlanma taleplerinin ardından ge - rilen ilişkiler, Sovyetlerin dağılması ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın ba - ğımsız devletler olmasıyla birlikte alevlendi. Moskova’nın yönetimin - den kurtulan devletler arasında 1991 yılında bir savaş başladı ve 1994 yı - lında kabul edilen ateşkese kadar de - vam etti. Üç yıllık savaş sırasında ise 30 binden fazla kişi hayatını kaybe - derken; yüzbinlerce kişi üçüncü ül - kelere sığınmak zorunda kaldı. Ateş - kesin ardından belirlenen sınırlarda Karabağ bölgesi Azerbaycan’a bağlı kalırken; etrafındaki Laçin Koridoru ve yedi vilayetin statüsü net olarak belirlenmedi. Ancak burası Ermeni kuvvetlerinin kontrol ettiği bir bölge haline geldi. Ülkelerin kendi iç so - runlarına odaklandığı bir dönem ol - ması sebebiyle üstünde durulmayan ve daha sonraya ertelenerek çözüme kavuşturulmayan Karabağ sorunu ile ilgili bir barış anlaşması da bu neden - le imzalanmadı. Savaşın devam ettiği 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkila - tı (AGİT) Rusya, Fransa ve ABD’yi eş başkan olarak konumlandırdığı bir Minsk Grubu’nu Dağlık Karabağ so - rununu çözme amacıyla oluşturdu. Ancak bu konuda yıllar içinde bir başarı elde edilemedi. Günümüze kadar devam eden çatışmalar silsi - lesine de genel anlamda bir çözüm üretilemiyor. Yine de çözüme dair adımlar atıl - dığı; ancak iç politikadaki tepkilerin sürecin değişmesine engel olduğunu söylemek gerekiyor. İlk olarak 1997 yılında Ermenistan’ın o dönemki Baş - kanı Levon Ter-Petrosyan, Karabağ’ı çevreleyen bölgelerden Ermeni kuv - vetlerinin ve isyancı gruplarının çe - kilmesine destek verdiğini açıkladı

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=