İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi // Kasım 2020

55 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ çerçevesi olmadan, bir Üye Devlet ta - rafından yapılan bir yatırımın ince - lenmesi, sadece yatırımın planlandığı veya tamamlandığı Üye Devletin ulusal güvenliğine yönelik riskleri dikkate aldığından, bu “sınır ötesi etkiler” kör noktalar olarak kalması ihtimali bulu - nuyor. Söz konusu tüzük ile Üye Dev - letler ve Komisyon, AB’deki yabancı yatırımlar hakkında çok daha kapsam - lı bir genel bakışa sahip olacak. DDY’nin İzlenmesine İlişkin Yeni AB Çerçevesinin Tanımlamaya Ça- lıştığı Riskler İç pazarda, bir ülkedeki kritik öne - me sahip bir teknoloji veya altyapı, komşu ülke ve bazen tüm Birlik için kritik nitelikte olabiliyor. Stratejik sek - törlerdeki satın almaların , Galileo navi - gasyon sistemi, enerji ve ulaşım alanla - rında Trans-Avrupa Ağları veya AB’nin araştırma ve inovasyon programı Ufuk 2020 gibi AB tarafından finanse edilen projeler üzerinde de etkileri olabiliyor. Yeni düzenlemeler kapsamında Üye Devletler ve Komisyon, tarafından bir doğrudan yabancı yatırımın güvenliği veya kamu düzenini etkileyip etkile - meyeceğini değerlendirirken çeşitli faktörler hesaba katılıyor. Bu faktörler, güvenlik veya kamu düzeni için gerekli olan kritik altyapı, teknolojiler ve gir - diler üzerindeki etkileri içeriyor. Kişi - sel veriler de dâhil olmak üzere hassas bilgilere erişimle ilgili DYY’nin etkileri veya bu tür bilgileri kontrol etme ye - teneği veya medyanın özgürlüğü ve çoğulculuğunun da böyle bir değer - lendirme yapılırken dikkate alınması söz konusu. Üye Devletler ve Komis - yon ayrıca, DYY bağlamını ve koşulla - rını, özellikle bir yabancı yatırımcının doğrudan veya dolaylı olarak (örneğin sübvansiyonlar dâhil önemli miktarda finansman yoluyla), üçüncü bir ülke - nin hükümeti veya devlet tarafından yürütülen dışarıya dönük projeleri veya programları takip ediyor. Düzenleme belirli bir ülkeyi hedef - lemeksizin geneli kapsıyor. Yabancı (AB dışı) yatırımcılar arasında ayrım - cılık yapılmaması Tüzüğün temel ilkesi ve yabancı yatırımların incelenmesi - nin temel sebebi, yabancı yatırımcının kökenine bakılmaksızın yaratabileceği güvenlik ve kamu düzeni risklerinin araştırılmasını kapsıyor. Yeni düzenleme Birlik içindeki pi - yasaları kapatmak veya faaliyetlerini kısıtlamaksızın, DYY’nin güvenlik veya kamu düzenine yönelik oluşturabile - ceği potansiyel tehditlerin belirlenme - si ve bunların ele alınmasını amaçlıyor. DYY’ye ilişkin, belirli bir satın almanın güvenliği veya kamu düzenini tehdit edip etmediğini vaka bazında değer - lendirmek ve bu riskleri azaltmak için uygun tedbirler önermek Üye Devlet - lerin ve Komisyonun görevi olacak. AB’nin bu çerçevesi, ulusal bir ta - rama mekanizmasına tam olarak eşde - ğer değil. Amacı, Üye Devletler ve Av - rupa Komisyonu arasında bir iş birliği mekanizması oluşturarak en az iki Üye Devleti veya bir bütün olarak Birliği etkileyen güvenlik risklerinin belir - lenmesine ve ele alınmasına yardımcı olmak. Bir doğrudan yabancı yatırımın güvenliği veya kamu düzenini etkileye - bileceği durumlarda farkındalık yara - tılmasını ve belirli endişeleri gidermek için adımları önermek için resmi bir değişim kanalı sağlıyor. Sonuç itibarıyla, ekonomik kırıl - ganlıkların hüküm sürdüğü içinde bulunduğumuz dönemde AB’nin ko - ronavirüs salgının yarattığı ekonomik çöküntüyü ortadan kaldırmak amacıy - la doğrudan yabancı yatırımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulu - nuyor. Bu amaçla AB doğrudan yaban - cı yatırımlara her zaman açık olacak ve AB öyle kalmaya devam edecek. Ancak bu açıklık koşulsuz değil. Günümüzün ekonomik zorluklarına yanıt vermek, önemli Avrupa varlıklarını ve bunların güvenliğini korumak için AB Üye Dev - letleri ve Komisyonun birlikte yakın bir şekilde çalışması gerekiyor. AB’nin stratejik alanlarda açık bir stratejik özerkliğe ulaşması için, AB çapında ve - rimli bir DYY izleme iş birliğine sahip olması oldukça önem taşıyor. Yeni DYY izleme çerçevesi de bu amaca hizmet etmeyi öngörüyor. Regulation (EU) 2019/452 of The European Parliament and of The Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of fore- ign direct investments into the Union, OJL 79 I/1 Communication from The Commission Guidance to the Member States concerning foreign direct in- vestment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation), C(2020) 1981 final. 1 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=