İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi // Haziran - Temmuz 2018

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ İKV’den ,den H aziran ve temmuz ay- larını kapsayan der- gimizde Türkiye’de yeni bir sisteme geçişe, uluslararası düzende ise önemli bir değişime ta- nıklık ediyoruz. Nisan 2016’da refe- randum ile onaylanan Cumhurbaş- kanlığı hükümet sistemi 24 Haziran seçimleri ile uygulamaya geçti. Artık parlamenter sistemin Başbakanlığı ve Bakanlar Kurulu mevcut değil. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na bağlı bir kabine, strateji ve politika kurulları, ofisler ve bakanlıklar bu- lunuyor. Yürütmenin merkezileştiği bu sistemin amacı karar alma ve po- litika süreçlerini daha aktif ve hızlı hale getirmek; iktidar gücünün tek elden kullanılmasını sağlamak. Yeni sistemde, dünyadaki demokratik başkanlık sistemlerinde görüldü- ğü gibi, yürütme gücünün yasama ve yargı tarafından denetlenmesi gerekiyor. Seçimleri takiben, yani kabinenin kurulması ve bununla da birlikte Cumhurbaşkanlığı kararna- meleri ile sistemin uygulamaya yö- nelik olarak şekillendirilmesi süreci hız kazandı. Yeni kabinede özellikle sektörden gelen bazı bakanların da olması kamuoyunca olumlu karşı- landı. Cumhurbaşkanlığı liderliğin- deki yeni hükümetin başta ekonomi olmak üzere ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmede aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Ülkemizdeki gelişmelerin yanın- da, uluslararası düzende özellikle ABD’de Başkan Trump’ın şekillen- dirdiği bir değişim süreci de yaşan- makta. Ticaret Savaşları olarak ad- landırılan ve ABD’nin alüminyum ile çeliğe ve bunun akabinde Çin’den ithal edilen çeşitli mallara uygula- nan gümrük vergilerini artırması ile başlayan mücadele, Çin ve AB gibi önemli ticari aktörlerin karşı önlem- ler almasıyla devam etti. 1980’ler- de başlayan neoliberal ekonomik düzenin, korumacı ve merkantilist politikalar ile yeni bir döneme gir- diğini görüyoruz. ABD’de “rustbelt” denilen eyaletlerden önemli ölçüde oy alan Trump’ın ABD sanayisi ve iş- çisini ithalata karşı korumak ve ana rakip olarak gördüğü Çin’in yükse- lişini baltalamak amacıyla aldığı bu önlemlerin sonuç verip vermeyece- ğini önümüzdeki süreç gösterecek. ABD’nin, Çin ile mücadelesinden belki de daha şaşırtıcı olanı ise, ül- keninmüttefiki konumundaki Avru- pa ülkeleri, özellikle Almanya, İngil- tere ve bunların yanında Kanada ile Meksika gibi ülkelere karşı tutumu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=