Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 64 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

38

KÜRESEL GÜNDEM

G20 Zirvesi

Çin’in Ev

Sahipliğinde

Gerçekleştirildi

M. Gökhan Kilit

İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2-5 Eylül

tarihlerinde gerçekleştirdiği

Çin ziyaretinde AB liderleriyle de bir araya geldi.

D

ünyanın en büyük 20 ekonomi-

sinin liderleri, 4-5 Eylül 2016

tarihlerinde, Çin’in Hangzhou

kentinde bir araya geldi. Çin’in ev sahip-

liğindeki ilk G20 Zirvesi olan toplantıda,

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan temsil etti.

Zirvenin sonuç bildirisinde, ulus-

lararası ticaret ve kalkınmanın can-

landırılması, yoksulluğun ortadan kal-

dırılması, kapsayıcı ve sürdürülebilir

küresel kalkınma, yenilikçi ekonomik

büyüme, terörle ortak mücadele ve is-

tihdamın artırılması konularına dikkat

çekildi. G20 ülkelerince kısa vadeli ekono-

mik büyümenin sürdürülmesinin öne-

mi vurgulanırken, arz kısıtlamalarının

önüne geçilerek, orta ve uzun vadede

potansiyelin ortaya çıkarılması gerek-

tiği belirtildi. Zirvede ayrıca yenilikçi

küresel kalkınma modeli ile uluslararası

ticaret ve yatırım işbirliğinin artırılması,

gelişmekte olan ülkelere teknik altyapı,

enerji ve insan sermayesi gibi konularda

destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

Küresel yatırım ve ticaret serbestisi

ile ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması

konusunda hemfikir olan liderler, yıl

sonuna kadar bir eylem planı oluşturu-

lacağını belirtirken, ticaret örgütlerine

benzer yönde uygulamaları hayata ge-

çirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

G20 Zirvesi Sonuç Bildirisi’nde ay-

rıca, BM’nin 2030 yılına kadar dünyada

yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefi

konusunda atılacak adımlara yer verildi.

Zirve gündeminde yer bulan bir

başka konu ise yapısal reformlar oldu.

Yapısal reformların, G20’nin sürdürüle-

bilir, güçlü ve dengeli ekonomik büyüme

hedefi için vazgeçilmez olduğu ifade

edilirken, bu konudaki öncelikler dokuz

madde altında ele alındı: