Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

7

Gün, birlik olma günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancı-

mız ne olursa olsun, 78 milyon hepimiz Türkiye’yiz. Türki-

ye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini

temsil eden kuruluşlar olarak bir aradayız. Bizler ülkemizin

çalışan ve üreten, esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru, emeklisi ve

girişimcileriyiz. Biriz, beraberizǨ Ortak paydamız, demokrasi,

hukukun üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır. Demokrasi;

hak ve özgürlük demektir, ama aynı zamanda da sorumluluk

demektir. Sorumluluk almadan, hak ve özgürlük olmaz. İşte

bu sorumluluk duygusuyla harekete geçiyoruz. İrademizi

ortaya koyuyor ve ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm

vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz.

Bu kapsamda, 17 Eylül Perşembe günü Türkiye’nin dört

bir tarafından gelip Ankara’da toplanma kararı aldık. Her

görüş ve düşünceden, toplumun tümkesimlerini temsil eden

kuruluşlar olarak; 17 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da

bütün Türkiye’yi Ankara Sıhhiye Meydanında buluşmaya

davet ediyoruz. O gün; Sıhhiye’de buluşacağız. Buluşmamızı

Birinci Mecliste nihayetlendireceğiz. Bumasadaki kuruluşlar

bu buluşmanın düzenleme kuruludur. Ama bu, bizlerin değil

Türkiye’deki her kesimin buluşmasıdır. Terörü lanetleyen ve

kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil topluma ve vatandaş-

larımıza buradan çağrı yapıyoruz. Teröre hayır, kardeşliğe

evet diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet

ediyoruz.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle de-

vam etti: “Vatandaşlarımızın can güvenliği ve ülkemizde

huzurun tesisi en büyük önceliğimizdir. Bizim en büyük

gücümüz, kardeşliğimizdir. Gelin, birlikte yaşama ve

kardeşlik irademizi herkese gösterelim. Gelin, kışkırtıcı

söylemleri bırakalım, toplumu germekten kaçınalım. Bu

süreçte daha soğukkanlı, daha sağduyulu olalım. Çünkü

başka Türkiye yok. İşte, 17 Eylül Perşembe günü gerçek-

leştireceğimiz büyük buluşmada bu mesajı vereceğiz.

Buluşmamız da hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum

kuruluşunun simgesi olmayacak. Sadece; birliğimizin,

bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıl-

dızlı bayrağımızı taşıyacağız. Terörü lanetleyecek; kardeş-

liğimize, özgürlüklerimize, geleceğimize sahip çıkacağız.

O gün farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, umut dolu

geleceğimize odaklanacağız. O gün kimseyi ötekileştirme-

den, uzaklaştırmadan tek vücut olacağız, tek bir şeyi hay-

kıracağız. Hep bir ağızdan ǮTeröre hayır, kardeşliğe evet’

diyeceğiz. Bu büyük buluşmaya tüm halkımızı ve tüm sivil

toplumu davet ediyoruz. Bize katılamayan milyonları da

o gün Türkiye’nin her karışını al bayrağımızla donatmaya

çağırıyoruz. Kardeşlik bağlarımızı zayıflatmak isteyenler

bilmelidir ki, bu toprakların mayası çok güçlüdür. Millet

olarak kirli oyunu mutlaka bozacağız. Bu büyük dayanış-

mada buluşmak dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyoruz.”

L

ü

k

s

e

m

b

u

r

g

Z

i

r

v

e

s

i

n

d

e

n

H

e

l

s

i

n

k

i

Z

i

r

ve

s

i

n

e

İ

K

V

1

Oc

ak

199

6

ta

ri

hi

nd

e,

Gümrük

Bi

rl

iği’

ni

n

ta

ma

ml

an

-

ması

yl

a

rk

iy

e-

AB i

li

şk

il

er

in

de

ö

nemli

bi

r

m

no

kt

as

ı

ya

şa

r.

Tür

ki

ye

’n

in

AB

il

e

nl

eşme

h

ed

ef

i

do

ğr

ul

tu

-

sund

a

en

ö

ne

ml

i

am

al

ar

da

n bi

ri

olan

mr

ük

B

ir

li

ği

i

le

orta

kl

ık

i

li

şk

is

in

in

d

e

son

am

as

ın

a

ge

çi

lir.

1

99

7 yı

na

a

ge

li

nd

in

de

i

se

İ

KV

i

le

T

BM

M

Ka

rm

a

Pa

rl

am

en

to

K

o-

mi

sy

on

u’

nu

n

ön

ğü

nde

Türk

iy

e’

nin

AB

ile

i

li

şk

il

er

i

n

e

ul

us

al nit

el

ik

k

az

an

rm

ak

ü

zere

rk

iy

e-

Av

ru

pa

U

lu

sa

l

Da

şm

a

Ko

ns

eyi”

k

ur

ul

ur

. AB

’n

in

y

ap

ıs

ın

da

ö

ne

ml

i

de

-

ği

şi

kl

ikle

re

y

ol

a

çaca

k

Amster

dam

An

tl

ma

sı önc

es

in

de

Mart

1

99

7’

de

i

ş

ny

as

ı,

S

TK,

me

slek

örg

üt

le

ri

,

me

dy

a

ve

ün

iv

er

site

tem

silciler

in

in k

at

ılım

ıy

la

o

lu

şt

ur

ul

an

U

lu

sa

l

Da

şm

a

Konseyi’

nin

bi

ld

ir

is

in

de

,

AB

ile

b

üt

ün

le

şm

en

in

rk

iy

e’

de

d

em

okrasini

n

güçl

en

me

si

,

iç v

e

ş

ba

şı

n

rekl

il

in

in

sağla

nm

as

ı

ve

s

er

be

st

p

iy

as

a

ze

ni

içi

nd

e

ek

on

om

ik

kalkınm

an

ın

temin

at

ın

ı

ol

tu

ra

cağı

v

ur

gu

la

r.

nd

em

2

00

0

ve L

ükse

mb

ur

g

Zirv

es

i

Avru

pa

K

om

isyo

nu

’nun

nd

em

2

000”

R

ap

or

u

ve

ks

em

bu

rg

Z

ir

ve

si

i

se

T

ür

ki

ye

-A

B

iliş

ki

le

ri

nd

ek

i

ön

em

li

lm

a

no

kt

al

arın

ı

ol

tu

ru

r.

1

6

Te

mm

uz

1

997 ta

ri

hi

nd

e

ıklana

n

nd

em 2

00

0’

de

Orta

ve D

u

Av

ru

pa

ü

lk

el

er

i

ile

GK

RY

’n

in A

B’

ye iki d

al

ga

halin

de

ü

ye

olmalar

ı

ön

-

rk

en,

Türk

iy

e’

ni

n

si

ya

si

v

e

ek

on

omik

s

or

un

la

n

ed

en

iy

le

ge

ni

şlem

e

re

ci

ne

d

ah

il

e

di

lm

ey

ec

i

be

li

rt

il

ir

.

nd

em

20

00 R

ap

or

u’nun Türk

iy

e’

ye

i

li

şkin

b

öl

üm

ün

de

G

üm

k

Birl

i’

ni

n

ta

tm

in

kŸr bir

şe

ki

ld

e işledi

ği

b

el

ir

ti

li

rk

en,

il

ki

-

leri

n gü

çl

en

dirilm

esin

in

a

yn

ı

za

ma

nd

a

Türk

iy

e’

de

ki

s

iy

as

i

ve

e

ko

no

mi

k

re

fo

rm

s

ür

ec

in

e, Y

un

anis

ta

n ile

is

ti

kr

ar

i

li

ş-

-

ki

d

üz

ey

in

e

ve K

ıb

s

so

ru

nu

n

çö

a

ma

yl

a

BM

g

öz

e-

timind

e

tülen

za

ke

re

le

ri

n

de

st

ek

le

nm

es

in

e

ba

ğl

ı

ol

du

ğu

v

ur

gu

lanır.

12

-1

3

Ar

al

ık

199

7

ta

ri

hl

erin

de

g

er

çe

kl

ti

ri

le

n

k-

se

mb

ur

g Zirv

es

i’nin

nd

em

in

i

is

e

ır

kl

ı

ol

ar

ak

g

en

le

-

me sürec

in

e

il

ki

n ko

nu

la

r

oluş

tu

ru

r. Z

irve

de

A

B,

1

1

ad

ay

ülke

ye

d

ah

a

ka

pıla

a

çm

ay

a

, b

unla

rd

an

b

i

ile

za

ke

-

re

le

re

b

la

maya

,

di

ğe

rl

er

i

ile de h

az

ır

k

za

ke

re

le

ri

ne

gi

ri

şm

ey

e

ka

ra

r

ve

ri

rk

en

,

Türk

iy

e

in

d

er ü

lk

el

er

de

n

fa

rk

o

la

n

bi

r

birliği st

ra

te

ji

si

ö

ng

ör

ür

.

Zi

rv

e

So

nu

ç

Bi

l-

di

ri

sind

e

“T

ürki

ye

i

çi

n Avrupa

S

tr

at

ej

is

i”

o

luşt

ur

ul

ma

ön

er

il

ir

.

ks

em

bu

rg

k

ar

ar

la

,

Türk

iy

e’

de

b

üy

ük

h

ay

al

k

ı-

kl

ığ

ın

a yo

l aç

ar

ak hüküm

et

in

v

e

ka

mu

oy

unun

t

ep

ki

si

ne

ne

den

olur

.

AB

’nin

o

d

ön

em

de

ki

m

es

aj

ı,

T

ür

ki

ye

’nin

AB’

ni

n

si

ya

si

birliğin

e

en

te

gr

e ol

ma

g

er

ek

ti

ği

y

ön

ün

de

ş

ek

il

le

ni

rk

en