Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

2

İKV’den

Söyleyecek Sözümüz Var

Kasım ayında düzenlenecek G20

Liderler Zirvesi öncesinde, 52 ülkeden

400’den fazla sivil toplum temsilcisi 15-

16 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da

düzenlenen C20 Zirvesi’nde bir araya

geldi. Ulusal ve uluslararası sivil top-

lumun küresel sorunlara ilişkin fikir-

lerinin, deneyimlerinin ve önerilerinin

paylaşıldığı bu platformda C20 Bildirisi

nihai haline getirilerek Başbakan Yar-

dımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan eski

Yardımcısı Ali Babacan ve G20 Türkiye

Şerpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu’na

sunuldu. C20 Yürütme Kurulu Başkanı

ve İKV YönetimKurulu Başkan Yardım-

cısı Zeynep Bodur Okyay, Zirvenin ilk

gününde gerçekleştirdiği açış konuş-

masında, son 30 yılda tüm dünyada

eşitsizliklerin önemli ölçüde arttığının

altını çizerken, bu eşitsizliklerin gi-

derilmesinde, daha adil ve barış dolu

bir dünya yaratmak için çaba gösteren

STK’ların rolünün vazgeçilemez oldu-

ğunu belirtti.

Zirvenin onur konuşmacısı ve dün-

yanın en çok alıntı yapılan 10 ekono-

mistinden biri olarak gösterilen

Mas-

sachusetts Technology Institute

(MIT)

Profesörü Daron Acemoğlu, demokra-

sinin gelişmesiyle toplumdaki dezavan-

tajlı kesimlerinin refahının arttığının,

çocuk ölümlerinin azaldığının ve piyasa

reformlarının gerçekleştiğinin altını

çizdi.

Göçmen Krizi ve

Schengen Alanı

Eylül ayında AB gündemindeki en

önemli konu, kuşkusuz göçmen kriziydi.

Almanya ve Avusturya yetkili makam-

larının, Macaristan üzerinden AB’ye

giriş yapan Suriyeli göçmenleri, giriş

yaptıkları ilk ülke olanMacaristan’a geri

göndermeyeceklerini açıklamasının

ardından Suriyeli göçmenler meselesi

yeni bir boyut kazandı. Önce Almanya

ve Avusturya’nın göçmenlere sınırlarını

açmasıyla birlikte, bir saat içerisinde

iki bin kadar Suriyeli göçmen, Avustur-

Haber, Güven Mektubunu Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Öte

yandan geçici hükümette AB Bakanlı-

ğı görevini üstlenmiş olan Ali Haydar

Konca’nın istifası üzerine yerine Prof.

Dr. Beril Dedeoğlu atandı. Türkiye-AB

ilişkileri konusunda çalışanların yakın-

dan tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. De-

deoğlu, konuyla ilgili çok sayıda yayına

ve makaleye imza atmıştır. İKV olarak,

Sayın AB Bakanı Prof. Dr. Dedeoğlu’na

ve Sayın Büyükelçi Haber’e yeni görev-

lerinde başarılar diliyor, konusunda son

dereceli tecrübeli iki ismin ülkemizdeki

AB bürokrasisinin başına geçmiş olma-

sının müzakere sürecine ivme kazandı-

rılması için önemli bir fırsat olduğunu

düşünüyoruz.