Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

10

İ KV FAAL İYETLER İ

değerlendirdi. Katılımmüzakerelerinin

siyasi engellemeler nedeniyle derin

dondurucuda olduğunu ifade eden Zey-

tinoğlu, AB’nin son dönemde müzake-

re sürecindeki durağanlığı aşmak ve

Türkiye ile kilit alanlarda iş birliğini

artırmak üzere enerji, dış politika ve

ekonomi başta olmak üzere birçok alan-

da diyalog başlatılmasını önerdiğini

kaydetti. Zeytinoğlu, söz konusu diyalog

süreçlerinin katılım müzakerelerine

alternatif oluşturamayacağının; ancak

katılım müzakerelerini tamamlayıcı

nitelikte olabileceğinin altını çizdi. Ko-

nuşmasında, Türkiye-AB vize serbestli-

ği diyaloğu süreci ve Gümrük Birliği’nin

güncellenmesi konularına değinen İKV

Başkanı, İKV’nin bu konulardaki geliş-

meleri yakından takip ettiğini belirtti.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, 1 Kasım 2015

tarihinde gerçekleştirilecek genel se-

çimleri takiben yeni hükümetin kurul-

masıyla Türkiye’nin AB üyelik müzake-

relerinde kararlı adımlarla ilerlemeye

devam etmesi temennisiyle konuşma-

sını tamamladı.

İ

KV, 11 Eylül 2015 tarihinde, Avru-

pa Komisyonu Komşuluk Politikası

ve Genişleme Müzakereleri Genel

Müdürlüğü (DG NEAR) Türkiye Masası

Şefi Patrick Pa“uet’nin katılımıyla “Tür-

kiye’nin AB Sürecindeki Son Gelişme-

ler: 2015 İlerleme Raporu Öncesinde

Kritik Konular ve Beklentiler” başlıklı

bir toplantı düzenledi. Açış konuşma-

sını İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun

gerçekleştirdiği toplantıya iş dünyası,

üniversiteler ve STK’lardan çok sayıda

davetli katıldı.

İ KV B a ş k a n ı Z e y t i n o º l u ,

K a t ı l ı m M ü z a k e r e l e r i

Sürecini Deºerlendirdi

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, açış

konuşmasında, Türkiye’nin AB üyelik

müzakereleri sürecinde gelinen noktayı

İlerleme Raporu öncesinde

Türkiye-AB ilişkileri

İKV

toplantısında ele alındı

2015 yılı İlerleme Raporu

öncesinde Türkiye-AB

ilişkileri ve kilit konular, İKV

tarafından düzenlenen

toplantıda ele alındı.