Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

9

T

ürkiye’nin AB ile yürüttüğü

katılım müzakereleri siyasi se-

beplerle tıkanmış durumda. Ka-

sım 2013’te bölgesel politika ile ilgili

22’nci faslın müzakereye açıldığı Kasım

2013’ten bu yana durağanlığın hakim

olduğu müzakere sürecinde yakın va-

dede ekonomik ve parasal politikayla

ilgili 17’nci faslın açılması bekleniyor. 35

fasıldan 14’ünün müzakereye açıldığı ve

yalnızca 1 faslın geçici olarak kapatıldığı

müzakere sürecinde, fasılların nerdeyse

yarısı siyasi sebeplerden dolayı müza-

kereye açılamıyor. Müzakere sürecinde

yaşanan tüm bu sorunlara karşın, Türki-

ye’de idari ve hukuki düzeylerde AB’ye

uyum süreci devam ediyor. Özellikle

Türkiye’deki tüketici haklarına yönelik

mevzuat düzenlemeleri, AB’ye katılım

müzakereleriyle beraber hız kazanan

konuların başında geliyor.

Türkiye’de Mayıs 2014’te yürürlü-

ğe giren 6502 sayılı “Tüketicinin Ko-

runması Hakkında Kanun”, AB’ye uyum

İKV’nin İngilizce aylık bülteni

IKV Monthly

’nin

Eylül 2015 sayısı yayımlandı.

IKV Monthly’nin

Eylül 2015 sayısında, TOBB’un ev s

ahipliğinde

gerçekleşen B20 Türkiye Konferansı ile İKV’nin

de yürütme kurulunda yer aldığı C20 Zirvesi başta

olmak üzere Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı

kapsamındaki açılım gruplarının çalışmaları geniş

şekilde yer buluyor. AB Konseyi Başkanı Donad

Tusk’un Türkiye ziyareti, AB’nin göçmen krizine

çözüm arayışları ile Kıbrıs’ta BM arabuluculuğunda

sürdürülenmüzakere sürecinde yaşanan gelişmeler

de

IKV Monthly

’de ele alınıyor.

IKV Monthly’nin

yeni sayısı çıktı

İKV, TÜRDER iş birliğiyle 6

Ekim 2015 tarihinde “AB

Ekseninde Yeni Tüketici

Kanunu” başlıklı bir seminer

düzenliyor.

AB ekseninde yeni Tüketici Kanunu

İKV-TÜRDER seminerinde ele alınıyor

19

65

sürecinde tüketici haklarına ilişkin kilit

mevzuatlardan birini oluşturuyor. Tür-

kiye’de tüketici hakları konusunda AB

mevzuatına uyumda önemli bir sıkıntı

bulunmazken, yeni mevzuat çalışmala-

rının uygulanmasında artıların ve ek-

silerin değerlendirilmesi, AB’ye uyum

sürecindeki önemli beklentiler arasında

yer alıyor. AB’ye uyum sürecinde sadece

mevzuat uyumu yeterli olmamakla bir-

likte, yasaların uygulamadaki etkinliğini

artıran işlevsel bir pazar mekanizması-

nın ve rekabetçi bir ortamın oluşturul-

ması önem taşıyor. AB’nin gündeminde

yer alan Dijital Pazar ve Enerji Birliği

gibi uzun vadeli planların tam olarak

uygulanması için tüketici haklarına ve

tüketicinin rolüne dikkat çekilirken,

Türkiye’deki mevcut düzenlemelerin

de bu pazar yapılarına entegre edilmesi

gerektiği görülüyor.

AB ekseninde Yeni Tüketici Kanu-

nu, İKV ile TÜRDER işbirliğinde 6 Ekim

2015 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da

düzenlenecek seminerde ele alınıyor