Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 92 Next Page
Page Background

T

ü

rk

iy

e,

Z

ir

ve

de

T

ür

ki

ye

-A

B

görü

şm

el

er

in

in

s

ür

lm

es

i

am

ac

ıy

la

k

ur

ul

mu

ş

ol

an

A

vr

up

a

Ko

nf

eran

sını

n

ilk

to

plan

-

na

a

k

at

ıl

ma

r

ed

de

de

r

ve

a

da

y

ül

ke

l

is

te

si

ne

alınıncay

a kada

r

A

B

ile

s

iy

as

i

ko

nula

g

ör

üş

me

me

k

ar

arı

al

ğı

a

çı

kl

ar

.

Dö-

ne

e

mi

n

İK

V

ne

ti

m

Ku

ru

lu

B

ka

M

er

al

G

ez

gi

n

Eriş

,

ko

nu-

ya

ili

şk

in

a

çı

kl

am

as

ın

da

,

bu

sür

te Türki

ye

’n

in

o

luml

u

ya

k-

la

şı

m

göst

er

me

si

g

er

ek

ti

ği

ni

ve AB

’n

in

T

ürki

ye

’y

e

ne

li

k

tu

tu

mu

nu

t

el

af

i

et

me

k

için atm

ak

i

st

ed

iği ad

ım

la

,

rkiy

e

ıs

ın

da

n

önem

li

b

ir

o

rt

am

ı ha

zırl

ay

ab

il

eceğin

i

be

li

rt

ir

.

İK

V

Ba

şk

an

ı

Er

ö

zell

ikle AB ile

si

ya

si

ili

şk

il

er

in

ask

ıy

a

al

ın

ma

-

T

ür

ki

ye

’n

in

v

ar

olan

so

ru

nlar

ın

ı

ha

fi

fl

etme

ye

ceği

ni

i

f

a

de

ed

er

.

Öz

et

le

1

99

7

yılı A

B’

nin

rk

iy

e

ile bü

nl

eşme

ira

de

-

si

ni

n ge

ri

le

di

ği

v

e

AB’n

e

duyu

la

n

rg

ın

ğı

n

ar

tt

ığ

ı

bi

r

ı

l

ol

ur

.

m

bu

nl

ar

y

an

ır

ke

n

İK

V,

s

iy

asal d

üz

eyde

k

arşılı

kl

l

ı

d

i

ya

lo

ğu

n

deva

a

ma

i

le

ç

eşit

li faali

ye

t

ve

g

ir

imle

rd

e

bu

lu

nu

r.

Y

ıl

b

oy

un

ca

g

erek k

am

u

ge

re

k

özel

s

ek

r ku

ru

lu

ş-

la

i

le t

em

as

h

al

in

de

o

lu

r.

1

99

7

nd

a

ilk

ke

z

iş d

ünyası

n

ön

de

g

el

en

t

em

silc

iler

i,

y

ab

an

s

er

maye

y

ön

et

ic

iler

i

ak

ad

e-

mi

sy

en

le

r

ve

i

lg

il

i

di

ğe

r

ke

si

ml

er

’U

lu

sa

l

Da

nışm

a

Ko

ns

ey

i”

ad

ı

al

nd

a

bi

r

ar

ay

a

ge

ti

rili

r.

K

onse

y ar

acılığıyla

T

ürk

ka

mu

-

oy

un

un

A

B’

ye i

le

tt

i me

sa

jl

ar

,

AB

’de

önem

li

y

an

u

yandı-

-

r.

A

yn

ı

l

İK

V’

ni

n

di

ğe

r

bi

r

ön

emli b

ir

o

rg

an

iz

as

yo

nu

o

la

n

“EUR

OC

HA

MB

RE

S”

k

apsa

mınd

a

çe

şi

tl

i

etkinlik

le

r

ze

nle-

ni

r.

İst

an

bu

l’

da

d

üz

enle

ne

n

bu

u

lu

sl

ar

ar

ası

se

mine

re

4

1

ül

ke

te

ms

il

ci

si

k

at

ılır

.

İK

V

ta

rafı

ndan haz

ır

la

n

a

n

ve

ta

ri

hi

ol

ar

ak

ni

te

le

nd

ir

il

eb

il

ec

ek

De

m

o

kr

as

i ve

İ

ns

an

Hakla

ad

ç

al

ış

-

ma

,

ka

mu

oy

un

a

tanı

r

ve

b

üy

ük

yan

u

ya

nd

ırır

.

ne

mi

n

Ba

şb

ak

an

ı

Ec

ev

it

’t

en

İ

KV

’ e

Pl

aket

19

99

y

ıl

ın

a ge

li

nd

in

de

ise T

ürki

ye

içi

n

ön

em

li

b

ir

dö-

m

no

kt

as

ı

ba

şl

ar

.

Ha

zi

ran

19

99

tar

ih

in

de

n

it

ib

ar

en

A

B

Ko

ns

ey

i

ne

m

Ba

şk

anlı

ğını

y

ürüt

en

F

in

landiy

a’

n

,

T

ür

ki

-

ye

’n

in

ü

ye

li

ği

ne

k

ar

şı

olu

mlu

tu

tu

mu

d

ik

kat

çe

ke

r

.

1

9

us

-

to

s

de

pr

em

f

el

ak

et

in

e rağmen,

l

boyu

nca

rk

iy

e’

ni

n çe

-

şi

tl

i

al

a

n

la

rda

ka

ps

am

gelişmele

r

kayd

et

me

si

v

e

rk

iy

e il

e

Yu

na

ni

st

an

a

ra

nda

ba

şl

ayan

y

ak

ın

la

şm

a

re

ci

s

ay

esin

de

rk

iy

e’

ni

n

Bi

rl

iğe ad

ay

ü

lke

ol

ması

g

ün

deme

g

el

ir

.

10

-1

1

Ar

al

ık

1

999

ta

ri

hl

er

in

de

H

el

si

nk

i’de d

üzenle

ne

n

AB L

ider

-

le

r

Zi

rv

es

i’

nd

e

rk

iy

e

AB ü

ye

li

ği

ne

a

da

y

ül

ke

i

la

n

ed

il

ir

.

Bu

ba

ğl

am

da

, Tü

rk

iye-

AB

i

li

şk

il

er

i,

H

elsink

i

Zi

rv

es

in

in

s

on

ra

-

nd

a

z

kaza

r.

A

da

y

ül

ke o

larak

il

an

e

dilm

esiy

le

b

irli

kte

rk

iy

e,

h

em

K

op

enha

g

Kr

it

er

le

ri

ni

k

ar

şıla

mak

he

m

de A

B

uy

um

y

as

al

ar

ın

a

uy

ma

k

amac

ıyla

m

evzu

at

y

apıs

ında

ö

ne

ml

i

de

ği

şi

kl

ik

le

re

g

id

er

.

21

A

ralık 19

99

t

ar

ihin

de

,

İK

V

Ba

şk

an

ı

Me

ra

l

Ge

zg

in E

ri

ş,

H

el

si

nk

i

Zi

rves

i so

nr

as

ın

da

Tür

ki

ye

-A

B

il

ki

le

ri

ni

n

geli

şi

mi

ni

d

erle

nd

ir

me

k

am

ac

ıy

la dön

em

in

Ba

şb

ak

an

ı

le

nt

E

ce

vi

t’

e

re

sm

i

bi

r

zi

yare

tt

e

bulu

nu

r.

B

-

ba

ka

n

Ec

ev

it

g

ör

üş

me

de

,

rk

iy

e-AB i

li

şk

il

er

in

in

g

el

işme

si

in

f

aa

li

ye

t

st

eren

İ

KV

’ye

ka

tk

ıl

ar

ın

da

n

dola

bir

p

la

ket

ta

kd

im

e

de

r.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

8

2

006 yılından bu yana elektronik formatta yayımlanan

haftalık İKV E-Bülteni, AB kurumlarının tatilde oldu-

ğu bir aylık aranın ardından İKV’nin 50’nci yılı vesile-

siyle Eylül 2015’te yeni tasarımıyla okuyucularıyla buluştu.

Yeni İKV E-Bülteni, AB’de gündemi belirleyen en önemli

gelişmelerin ele alındığı “Haftanın Haberi” ile “İKV’den Ana-

liz” bölümlerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerindeki önemli

gelişmelerin derlendiği “Türkiye-AB Gündemi”, AB ve üye

devletlerinde öne çıkan olayların ele alındığı “AB Gündemi”

ile AB’ye ilişkin verilerin aktarıldığı “İstatistiklerle AB”

bölümlerinden oluşuyor. Bunların yanında İKV’nin faaliyet-

lerine ilişkin

gelişmelere ise “İKV’de B

u Hafta” bölümünde

yer veriliyor.

Yenilenen İKV E-Bülteni’n

e İKV internet sitesi

üzerinden ve

http://bulten.ikv.org.tr/

adresinden erişmek

mümkün

İKV E-Bülteni

yenilendi