TEMMUZ

AVRUPA ADALET DİVANI: ALMANYA TÜRK VATANDAŞLARININ AİLE BİRLEŞMELERİNDE ALMANCA BİLME ŞARTI GETİREMEZ

Avrupa Adalet Divanı 10 Temmuz 2014 tarihinde verdiği kararda (C-138/13) üye ülkelerin, haklı görülebilecek daha üstün genel kamu yararı gerekçeleri olmadıkça, Ankara Anlaşması’nın ayrılmaz parçası olan Katma Protokol’ün 41/1. Maddesi gereğince Türk vatandaşlarının yerleşme hakkını kısıtlayıcı yeni önlemler getiremeyeceklerine karar verdi. Bu çerçevede Divan’a göre bir üye ülkenin temel düzeyde o ülkenin dilini bilme şartı getirmesi yerleşme hakkının kısıtlanması için haklı bir sebep oluşturmaz. Almanya, 2007 yılından itibaren Almanya’da oturan eşiyle aile birleşmesi için bir araya gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşı olan diğer eşe vize verilebilmesi için temel düzeyde Almanca bilme şartı aramaya başlamıştı. Almanya’ya göre bu şartın amacı zorlama evlilikleri önlemek ve aile birleşmelerine ilişkin mevzuatı sıkılaştırarak entegrasyonu güçlendirmekti.

Adalet Divanı kararında, AB-Türkiye ortaklık anlaşmasına ve yerleşme hakkına ve aile birleşmelerine, daha üstün kamu yararı gerekçeleri olmadıkça yeni sınırlamalar getirilmesini yasaklayan 1970 tarihli Katma Protokolün “standstill” hükmüne işaret ederek, Almanya’nın böyle bir sınırlama getiremeyeceğine hükmetmiştir. Divan’a göre her he kadar Almanya’nın bu konuda yaptığı yasal düzenlemenin amacı meşru görünse de, bu amacın gerçekleşmesi için seçtiği dil bilme şartı bu amaç için orantısız bir araçtır. Zira böyle genel bir şart her bir aile birleşmesi olayının kendi özelliklerini dikkate almamakta ve bazı durumlarda aile birleşmelerini olanaksız kılmakta ve yerleşme hakkını olumsuz etkilemektedir. İKV'nin ABAD kararına ilişkin basın duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.  

30’UNCU REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30’uncu RİG toplantısı, 23 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirildi. Hükümetin demokratikleşme ve siyasi reform sürecine olan bağlılığını koruduğuna işaret edilen toplantıda, Türkiye’nin son yıllarda AB katılım müzakerelerinde ilerleme sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği reformlar; “Yargı ve Temel Haklar” ve “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” fasıllarında kaydedilen gelişmeler ve önümüzdeki süreçte öncelikli olarak ele alınacak konular görüşüldü. 30’uncu RİG toplantısında ayrıca, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi öngörülen reformların, uluslararası ve ulusal kamuoyuna daha iyi aktarabilmesine yönelik RİG Üyesi Bakanlıklar tarafından yeni bir strateji geliştirilmesi kararlaştırıldı.

30’uncu RİG toplantısına İçişleri Bakanı Efkan Ala, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Afif Demirkıran ve Başbakanlık Müşteşar Yardımcısı İbrahim Kalın katıldı. Bilindiği üzere, RİG, “Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla” 2003 yılında oluşturuldu. Hükümet tarafından “Türkiye için temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesine yönelik birçok reformun hayata geçirileceği bir yıl” olarak tanımlanan 2014 yılında gerçekleştirilen ikinci RİG toplantısında, yakın coğrafyada yaşanan krize rağmen Türkiye’nin, AB üyeliği yolunda kararlı bir şekilde ilerlemesinin ve reformları sürdürmesinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, Mayıs 2014 tarihinde yapılan seçimlerin ardından, AP ve Avrupa Komisyonu’nun genişleme konusuna öncelik tanımayı sürdürmesi temennisi dile getirildi. 30’uncu RİG toplantısında ele alınan konulardan bazıları ise şunlar:

  • Türkiye’nin imzaladığı ancak henüz onaylamadığı sözleşmelerin onay süreçlerinin kısa süre içinde tamamlanması ve reform süreci ile ilgili olabilecek uluslararası alanda önem arz eden diğer sözleşmelere taraf olunması;
  • “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı” ile “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı”na yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve mülki idare amirlerinin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan projenin uygulanması;
  • 2009 yılında hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi’nin revizyon çalışmalarının şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesi; yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen yargı reformlarının sürdürülmesi; --1 Mart 2014 tarihinde yasalaşan “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” ile AB’ye katılım müzakerelerinde “Yargı ve Temel Haklar” başlıklı faslının gayrı resmi açılış kriterlerinin tamamının karşılanmasının ardından, Eylem Planının uygulamaya geçirilmesi hakkında Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlığa yıllık rapor sunulması;
  • “Suç Mağdurlarının Hakları, Korunması ve Desteklenmesine İlişkin Asgari Standartlar AB Direktifi” doğrultusunda suç mağduruna veya onun ölümü hâlinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Anayasanın sosyal devlet ilkesine uygun olarak yardım sağlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi;
  •  “Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un 22 Nisan 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, mevzuatta yapılması gereken düzenlemelere yönelik çalışmaların 2014 yılının Aralık ayında tamamlanması;
  • “İnsan Ticareti İle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” üzerinde çalışmaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülmesi;
  • Entegre Sınır Yönetimi kapsamında gelecekte kurulması öngörülen yeni yapılanma ile ilgili olarak hazırlanan “Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı” çalışmalarına ilişkin ilgili birimler tarafından bilgilendirme yapılması. Toplantıda ayrıca, bir sonraki RİG toplantısının 23 Ekim 2014 tarihinde Yozgat’ta düzenlenmesine karar verildi.   
E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT