AB FONLARI VE PROGRAMLARI

AB PROGRAMLARI

Birlik programları, AB’ye üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirerek Avrupalılık bilincinin, yenilikçilik ve girişimcilik anlayışının yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tüm bu hedefler doğrultusunda yapılması öngörülen çalışmalar ve AB bütçesinden yapılan mali katkılara hukuki bir çerçeve oluşturulması için yapılandırılan Birlik programlarının başlangıcı 1970’li yıllara dayanmaktadır. AB’nin politikaları kapsamındaki öncelikli alanlarda yürütülen temel faaliyetlerin bütünleştirilmesi ile meydana gelen programlar altında, belirlenen amaç ve koşullara uygun olarak hazırlanan uluslararası projelere mali destek sağlanmaktadır. AB politikaları, üye ülkelerde eşgüdüm içerisinde uygulanmaktadır.

Birliğin genişleme perspektifi doğrultusunda Birlik programlarının aday ülkelerin katılımına açılarak söz konusu ülkelerin AB politika ve çalışma yöntemlerini tanımaları, AB üyeleri ile çeşitli iş birlikleri geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu yöndeki ilk adım 1993 Kopenhag Zirvesi’nde Birlik programlarına AB ile ortaklık anlaşması bulunan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin (MDAÜ) katılımına ilişkin siyasi iradenin ortaya koyulmasıyla atılmıştır. Kopenhag Zirvesi’nin ardından MDAÜ’ler ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) adaylık statüsünün tanındığı 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde, bazı Birlik program ve ajanslarının söz konusu ülkelerin katılımına açık olduğu ve bu programlara katılımın, durum bazında değerlendirilerek gerçekleşeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu Zirve’de Türkiye’nin bazı program ve ajanslara durum bazında değerlendirilmek üzere katılımını öngören “Türkiye için Avrupa Stratejisi”nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde adaylığının teyit edilmesiyle birlikte Türkiye, ilke olarak aday ülkelere açık tüm AB program ve ajanslarına katılma hakkını elde etmiştir.

Doğrudan yararlanıcılarının öğrenciler, bilim insanları, çiftçiler, şehirler, bölgeler sivil toplum, iş dünyası ve daha pek çok kesim olan ve 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçeve altında desteklenen Birlik Programlarının tamamına buradan ulaşılabilir.

Türkiye 2007-2013 mali döneminde, Hayat Boyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı, 7’nci Çerçeve Programı, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı, Progress Programı, Kültür Programı, Fiscalis 2013 Programı, Gümrükler 2013 Programı, 2007-2019 yılları için Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi’ne katılmıştır. 2014-2020 mali döneminde ise Türkiye’nin uygulanmakta olan programlardan Erasmus+, Ufuk 2020, COSME, Yaratıcı Avrupa, EaSI, Customs 2020 ve Fiscalis 2020 programlarına katılımına karar verilmiştir.

2014-2020 mali döneminde Türkiye’nin katıldığı AB programlarına ilişkin özet tabloya buradan ulaşılabilir.

2021-2027 mali döneminde Türkiye’nin katıldığı AB programlarına ilişkin güncel bilgi aşağıda yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN AKTİF OLARAK KATILIM SAĞLADIĞI BİRLİK PROGRAMLARI (2021-2027)

  • UFUK AVRUPA (HORIZON EUROPE)

2021-2027 dönemini kapsayan ve AB’nin 9’uncu Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa Programı’nın toplam bütçesi 95,5 milyar avrodur. Halihazırda dünyadaki en büyük bilim, araştırma ve yenilik fonu olan Ufuk Avrupa kapsamındaki proje çağrılarına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden ulaşılmaktadır.

 

 

Ufuk Avrupa Programının Amaçları:

1. AB’yi bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,

2. AB’nin yenilik kapasitesini ve rekabet edebilirliğini yükseltmek,

3. Toplumun önceliklerini karşılamak ve istihdamı güçlendirmek,

4. Avrupa’nın sosyo-ekonomik modellerini ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programında, Ufuk 2020’de olduğu gibi üç bileşen bulunmaktadır. Bu üç bileşen; Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet ve Yenilikçi Avrupa’dır. Ayrıca, Ufuk Avrupa Programı’nda AB Çerçeve Programlarını daha iyi aktarmak için Komisyon tarafından misyonlar da belirlenmiştir. İklim değişikliği, kanser, okyanus ve sular, iklim nötr ve akıllı şehirler, toprak sağılığı ve gıda gibi pek çok farklı konuda misyon alanı oluşturulmuştur.

Türkiye, Ufuk Avrupa’ya 27 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ülkemizde programın Ulusal İrtibat Kuruluşu TÜBİTAK’tır. Programa, projenin önerdiği ve belirtilen kriterleri sağlayan operasyonel ve mali uygunluğa sahip gerçek ve tüzel kişiler (KOBİ’ler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sivil toplum) başvurabilmektedir. Programda, en az üç farklı kuruluşun bir araya gelerek oluşturacağı çok ortaklı eylemleri kapsayan çağrılar yer almaktadır. Ayrıca, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, ödüller, Avrupa Yenilikçilik Konseyi gibi programlara da kuruluşların tek başlarına başvurabilecekleri tek faydalanıcısı olan proje teklif çağrıları da bulunmaktadır.

Ufuk Avrupa Programı’nın resmî web sitesine buradan ulaşılabilir.

Ufuk Avrupa Programı ve ülkemizden başvuranlara sağlana TÜBİTAK desteklerine buradan ulaşılabilir. 

  • ERASMUS +

Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik alanında en fazla bilinen ve tanınan programı olan Erasmus+ Programı 2021-2027 yılları arasında kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor olmak üzere dört ana alanı kapsayan Erasmus+ Programı’nın toplam bütçesi 28,4 milyar avrodur. 2021-2027 dönemi için Erasmus+ Programına katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmıştır. Programın toplam 10 milyonun üzerinde Avrupalıya staj, çalışma, iş sahibi olma, deneyim edinme ve yurt dışında gönüllü olma imkânı sağlaması beklenmektedir. Erasmus+ Programının 2021-2027 dönemine yön veren üç önceliği bulunmaktadır:

•Dijital gündem
•Yeşil gündem
•Dahil etme

Türkiye’nin programa katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye’de programın Ulusal İrtibat Kurumu Ulusal Ajans’tır. Erasmus+ Programı kapsamında sağlanan finansmandan araştırma merkezleri, okullar, üniversiteler, eğitim merkezleri,

Gençler, gönüllüler, sporcular ve daha pek çok kesim faydalanabilmektedir.

Erasmus+ Programı’nın resmî web sitesine buradan ulaşılabilir.

Program ile ilgili Türkçe kaynaklara ve teklif çağrılarına Ulusal Ajansın web sitesinden ulaşmak mümkündür.

  • AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin bireysel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini ilerletmesine katkı sunarken, vatandaşı oldukları ülkede veya yurt dışında topluma fayda sağlayan projelerde gönüllü olmaları ve çalışmaları için imkanlar sunan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan yeni bir AB girişimidir.

Program, gençlerin topluma katkı sunmasının önünü açmanın yanı sıra onlara eşsiz deneyimler kazanmaları ve yeni beceriler geliştirmeleri için fırsatlar da sunmaktadır. Programın ana hedeflerinden biri aynı zamanda daha dijital ve daha çevreci faaliyetlerin ortaya çıkmasını desteklemektir.

2019 yılı itibarıyla başlayan Avrupa Dayanışma Programı’na Türkiye, başından itibaren katılım sağlamaktadır. Programın 2021-2027 dönemi katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmıştır. Avrupa Dayanışma Programının 2021-2027 döneminde toplam bütçesi 1 milyar avrodur.

Avrupa Dayanışma Programına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Programla ilgili Türkçe kaynaklara Ulusal Ajansın resmî web sitesinden ulaşmak mümkündür.

  • TEK PAZAR PROGRAMI (SINGLE MARKET PROGRAMME)

Tek Pazar Programı AB Tek Pazarı’nın COVID-19 salgını sonrasında toparlanması ve potansiyeline ulaşmasının sağlanması amacıyla geliştirilmiştir ve 2021-2027 dönemi için toplam 4,2 milyar avro bütçeye sahiptir. Program pek çok alt bileşenden oluşmaktadır. Bunları:

•Gıda güvenliği
•Tüketicinin korunması
•KOBİ’lere destek
•Daha etkili bir Tek Pazar
•Yüksek kalitede Avrupa istatistikleri
•Etkili Avrupa Standartları olarak sıralamak mümkündür.

Türkiye programın daha önce COSME adı altında ayrı bir program olarak yürütülen KOBİ’lere destek kısmına katılım sağlamaktadır.

Türkiye’nin 2021-2027 Tek Pazar Programı’na katılım anlaşması 31 Mart 2023 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye’de programın koordinasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir. Programa merkezi, yerel ve bölgesel idareler, ticaret odaları ve işletmeler başvuru yapabilmektedir.

Tek Pazar Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI (DIGITAL EUROPE PROGRAMME)

Dijital Avrupa Programı (DAP) Avrupa genelinde stratejik dijital kapasite oluşturulmasını ve dijital teknolojilerin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 2021-2027 döneminde uygulanacak olan programın toplam bütçesi 7,5 milyar avrodur.

Program kapsamında beş özel hedef belirlenmiştir:

 

Özel Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing)
Özel Hedef 2: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
Özel Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust)
Özel Hedef 4: İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills)
Özel Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

Türkiye, AB Dijital Avrupa Programını 7 Eylül 2023 tarihinde imzalamıştır. Programın ulusal eş koordinasyonu ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Dijital Avrupa Programına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. 

GÜMRÜKLER PROGRAMI (CUSTOMS PROGRAMME)

Gümrükler Programı (Customs Programme), gümrük birliğinin işlerliğinin devam ettirilmesi, AB ülkeleri ve aday ülkelerdeki gümrük işlemlerinin modernize edilerek standart hâle getirilmesi, bu standartlar çerçevesinde en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve gümrük idareleri arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, dolandırıcılıkla mücadele ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin gümrük idarelerinin kapasitelerinin artırılması ve Avrupa işletmelerinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Gümrükler Programına Katılım Anlaşması 15 Kasım 2022 tarihinde imzalanmıştır. Daha önceki yıllarda uygulanmakta olan Gümrükler 2002, Gümrükler 2007 ve Gümrükler 2013 programlarının devamı niteliğindedir. 2021-2027 dönemi için Program bütçesi 843 milyon avrodur. Program, Türkiye’de Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.

Gümrükler Programına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

VERGİLER (FISCALIS) PROGRAMI 

Vergiler Programı, AB iç pazarında vergilendirme sistemlerinin etkinliğinin geliştirilmesi ve bu alanda iş birliğinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Birlik bu kapsamda, idari iş birliği ve bilgi alışverişini güçlendirerek vergi kaçırmanın önlenmesini, agresif vergi planlaması (aggressive tax planning) ile mücadele edilmesini, Birlik müktesebatının üye devletlerde uygulanmasının güçlendirilmesini ve aday ülkelerin katılım sürecinde vergilendirme alanındaki Birlik müktesebatı ile uyum sağlamasını hedeflemektedir. Vergiler Programı’nın, 2021-2027 dönemi için toplam bütçesi 269 milyon avrodur.

Vergiler Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. 

SİVİL KORUMA MEKANİZMASI

Sivil Koruma Mekanizması, 2001 yılında Avrupa çapında ulusal sivil koruma kurumları arasında iş birliğini geliştirmek üzere kurulmuştur. Hâlihazırda 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra İzlanda, Karadağ, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye katılım göstermektedir. 2014-2020 dönemi için toplam bütçesi 368,5 milyon avro iken 2021-2027 döneminde 3 milyar avroluk önemli bir artış yapılmıştır.

Mekanizma öncelikle insan hayatı olmak üzere, sit alanları, kültürel miras gibi çevre ve mülkiyetin de terörizm, teknolojik, radyolojik ve çevresel felaketler, deniz kirliliği, akut sağlık acil durumları gibi tüm felaketlerde hazırlıklı ve müdahale edebilir durumda olunmasını amaçlamaktadır.

Türkiye “Afet öncesi, sırası ve sonrasında Avrupa çapında dayanışmayı ve iş birliğini öngören Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasına Katılıma İlişkin Anlaşma”yı 6 Mayıs 2015 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma 22 Mart 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak 4 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, AB Program ve Ajansları Kurulu’nun 27 Ekim 2020 tarihli kararıyla AB Sivil Koruma Mekanizması Programına katılmaya devam etmektedir. Sivil Koruma Mekanizması’nın ülkemizdeki resmî temas noktası Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığıdır.

Sivil Koruma Mekanizması ile ilgili daha kapsamlı bilgiye buradan erişmek mümkündür.

KREATİF AVRUPA PROGRAMI

Kreatif Avrupa Programı kültürel faaliyetlerde ve yaratıcılıkta rekabet edebilirliğin geliştirilmesini hedeflemektedir. Program, 2021-2027 döneminde de devam edecek olup 1,6 milyar avro tutarında bir kaynak ayrılmıştır. Türkiye, 27 Ekim 2020 tarihinde, ulusal koordinatörü Kültür ve Turizm Bakanlığı olan Kreatif Avrupa Programı’na katılım kararı almıştır. Programa resmi katılım sürecinde müzakereler devam etmektedir. Kreatif Avrupa Programı’na 2023 yılı itibarıyla katılım sağlanması beklenmektedir.

Kreatif Avrupa Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. 

AB UZAY PROGRAMI

AB Uzay Programı, mevcut uzay çalışmalarını tek çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. 2021-2027 döneminde program, 14,88 milyar avro bütçeye sahiptir. Programa katılıma ilişkin bilgilendirme yapılmıştır ancak, Komisyonla müzakere toplantıları henüz başlamamıştır.

AB Uzay Programına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

LIFE PROGRAMI

LIFE Programıyla çevre ve iklim konularındaki projeler desteklenmektedir. 2021-2027 döneminde programın bütçesi 5,4 milyar avro olarak belirlenmiştir. Türkiye tarafından programa katılım niyet mektubu iletilmiş, Komisyonla müzakere toplantıları henüz başlamamıştır.

LIFE Programına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 

 

SIĞINMA VE GÖÇ FONU

Sığınma ve Göç Fonu göçmenlerin uyumu ve düzensiz sığınmacıların iadesi hususlarındaki politika ve uygulamalarının desteklenmesini amaçlamaktadır. 2021-2027 döneminde Sığınma ve Göç Fonu’nun bütçesi 9,8 milyar avrodur. Türkiye açısından programa ilişkin ilgili kurumlarla çalışma grubu değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Sığınma ve Göç Fonu’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 

ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ FONU

Entegre Sınır Yönetimi Fonu çerçevesinde, AB’nin göç politikası, sınır yönetiminin kuvvetlendirilmesi ve yasal seyahatin kolaylaştırılması amacıyla ortak vize politikasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2021-2027 döneminde, Entegre Sınır Yönetimi Fonu bütçesi 6,8 milyar avro olmuştur. Türkiye için, programa ilişkin ilgili kurumlarla çalışma grubu değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Entegre Sınır Yönetimi Fonuna ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ AJANSLARI

AB’de ortak politikalar çerçevesinde karşılaşılan sorunlara farklı yöntemlerle çözüm arayan ve Birliğin faaliyetlerine âdemi merkeziyetçi bir yaklaşım getiren ajanslar, AB hukukuna göre tüzel kişi sayılmaktadır. AB kurumları tarafından düzenli olarak denetlenen ajansların bir kısmı, kurucu tüzüklerinde tanımlanan konulara ilişkin bilimsel veya teknik bilginin gelişmesine katkıda bulunurken, diğerleri, ilgili oldukları alanlarda belirli idari görevler üstlenmektedir. Ayrıca, bazı ajanslar farklı çıkar gruplarını bir araya getirerek Avrupa’daki diyaloğu kolaylaştırmakta, bazıları ise Birliğin çeşitli mekanizmalarının işleyişine yardımcı olmaktadır.

Aday ülkelerin AB ajanslarına katılımı, programlarda olduğu gibi ilk kez 1993 Kopenhag Zirvesi’nde gündeme gelmiştir. Ardından 16 Temmuz 1997 tarihli Gündem 2000 bildirisinde MDAÜ’ler için ajanslara katılımın Birlik müktesebatına uyuma daha iyi hazırlanılmasına ve bu bağlamda kurulan ilişkiler sayesinde ortaya çıkabilecek sorunların teknik olarak çözümlenmesine katkıda bulunacağına dikkat çekilmiştir.

1997 Lüksemburg Zirvesi’nde MDAÜ’ler ve GKRY’nin adaylıklarının tanınması ile programların yanı sıra ajansların da durum bazında bu ülkelere açık olduğu bildirilmiştir. 4 Mart 1998 tarihinde açıklanan “Türkiye için Avrupa Stratejisi”nde ise Türkiye’nin MDAÜ’lere benzer koşullarda ajanslara katılımı öngörülmüştür.

Türkiye’nin adaylığının teyit edildiği 10–11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde Birlik ajanslarına katılabileceği belirtilmiştir. Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ise, Birlik programları yanı sıra ajanslara katılımına yer verildiği gibi, katılım öncesi stratejisi çerçevesinde Türkiye’ye ayrılacak mali kaynaktan ajanslara katılım için gereken ulusal katkı payının bir kısmının karşılanabileceği ifade edilmiştir.

Günümüzde 51 adet AB ajansı bulunmaktadır. AB Ajanslarının listesine buradan ulaşılabilir.

Türkiye hâlihazırda 2021-2027 döneminde de Avrupa Çevre Ajansı’na (European Environment Agency – EEA) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) katılım sağlamaktadır. Türkiye, politikalarıyla örtüşen çalışmaları olan diğer tematik AB Ajanslarına katılımı değerlendirmektedir.

AVRUPA ÇEVRE AJANSI

Avrupa Çevre Ajansı, çevre konularına ilişkin doğru ve bağımsız bilgi sunmak ve çevre politikası geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanında çalışanlar ile Avrupa kamuoyu için bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Yıllık bütçesi yaklaşık 40 milyon avro olan Avrupa Çevre Ajansı’nın başlıca görevleri, AB’de ve üye ülkelerde çevrenin korunması, çevresel konuların ekonomik politikalarla birleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgilendirme ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağını (European Environment Information and Observation Network – EIONET) koordine etmek olarak belirlenmiştir. Avrupa Çevre Ajansı’nın hizmet alıcıları Avrupa Komisyonu, AP, Avrupa Konseyi ve AB üye ülkelerinden oluşmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı aynı zamanda, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi gibi diğer AB kurumlarına da hizmet vermektedir. Merkezi Danimarka’da olan Avrupa Çevre Ajansı’nın üyeleri 27 AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye’den oluşmaktadır.

Avrupa Çevre Ajansına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, uyuşturucular, uyuşturucu bağımlılığı ve bunların sonuçlarına ilişkin Avrupa düzeyinde objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi başta AB düzeyinde ve ulusal düzeyde uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve yasal düzenlemeleri hazırlayan politika yapıcılar olmak üzere, uyuşturucu alanında çalışan profesyoneller ve araştırmacılar ile Avrupa kamuoyuna hizmet vermektedir. Söz konusu Merkez uyuşturucuyla mücadele alanında politika önerisi oluşturma yetkisine sahip olmamakla birlikte Merkez kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler aracılığıyla karar alma mekanizmalarını etkilemektedir.

Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede sürekli bilgi akışının gerekli olduğu varsayımından yola çıkan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, uyuşturucu eğilimleri ve bu eğilimlerin gelişimine ilişkin bilgiyi AB Üye Devletlerinde, aday ülkelerde, Norveç ve Avrupa Komisyonu’nda uyuşturucu konusunda uzmanlaşmış “odak noktalarından” oluşan Avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı bilgi ağından (Retoix) elde etmektedir. Portekiz’de faaliyet gösteren Merkezin üyeleri 27 AB üye ülkesi, Norveç ve Türkiye’den oluşmaktadır.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT