TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE SON DURUM

Fiili olarak 3 Ekim 2015 tarihinde başlayan Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri sürecinde bugün 14 başlık müzakerelere açılmış, bu başlıklardan sadece Bilim ve Araştırma başlığı geçici olarak kapatılmıştır. Aşağıda yer alan tablomuzda müzakere sürecinin mevcut durumu ele alınmakta ve yeni gelişmelerle güncellenmektedir. Müzakerelere açılan başlıklarda uyum çalışmalarında kat edilen mesafe ve mevcut eksikliklerle ilgili bilgi için söz konusu başlığın üstüne tıklamanız gerekmektedir.

Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 11 Aralık 2006 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde "Ek Protokol’ün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak" 8 başlık müzakerelere açılamamakta, hiçbir başlık geçici olarak kapatılamamaktadır.


Askıya alınan 8 başlık şu şekildedir:

1) Malların Serbest Dolaşımı

2) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

3) Mali Hizmetler

4) Tarım ve Kırsal kalkınma

5) Balıkçılık

6) Taşımacılık Politikası

7) Gümrük Birliği

8) Dış İlişkiler

 

Müzakere Başlığı

Mevcut Durum

Açılış Kriterleri

Kapanış Kriterleri

1) Malların Serbest Dolaşımı

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

Müzakerelerin açılış tarihi:

19 Aralık 2008

Sermaye hareketlerinin serbest dolaşımı alanında AB müktesebat uyumu ve uygulama kapasitesine yönelik kapsamlı bir strateji hazırlanması

 

Kara paranın aklanması ile mücadele konusunda yasal uyum ve uygulamaya yönelik ayrıntılı eylem planı hazırlanması

Sermaye hareketleri ve ödemeler ile ilgili olarak Türkiye’nin müktesebat ile kayda değer mevzuat uyumu sağlaması ve uygulamayı düzgün bir şekilde gerçekleştirebileceğini göstermesi,


Yabancıların emlak alımının müktesebat ile uyumlu bir şekilde kademeli serbestleştirilmesiyle ilgili olarak Türkiye’nin bir Eylem Planı sunması. Kademeli serbestleştirilmede kayda değer ilerleme gerçekleştirilmesi,


Para aklamanın engellenmesi konusunda mevzuatın müktesebat ve Mali Eylem Görev Gücü’nün önerileri ile uyumlu hale getirilmesi,

 

Para aklamanın engellenmesi ile ilgili tüm alanlarda geçerli mevzuatın uygulanmasını sağlayacak yeterli idari kapasitenin mevcut olduğunun gösterilmesi.

5) Kamu Alımları

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

6) Şirketler Hukuku

Müzakerelerin açılış tarihi:

17 Haziran 2008

 

Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesi, Kanun’un yürürlüğe girmesine ilişkin olarak, AB müktesebatına uyumlu düzenlemelerin yapılması.
 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili müktesebata uygun olarak yenilenmesi.

 

İkincil mevzuat dahil olmak üzere, muhasebe, mali bildirim ve zorunlu denetleme düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlaştırılması.
 

Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamusal gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst organ olacak Türk Denetim Standartları Kurulu’nun oluşturulması.
 

Şirketler hukuku müktesebatına uyum ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi.
 

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

Müzakerelerin açılış tarihi:

17 Haziran 2008

 

Türkiye, Komisyon tarafından kendisine 3 Nisan 2008 tarihinde tebliğ edilen teknik şartname uyarınca fikri mülkiyete ilişkin konularda başarılı bir diyalog oluşturmuştur.
 

Uygulayıcı kurumların korsan ve taklit mal ile mücadelede yeterli idari kapasiteye sahip olmaları.
 

İhlallerin soruşturulması, kovuşturulması ve davaya konu olmalarında tatminkar ilerleme sağlanması ve AB’ye ihraç edilen korsan ve taklit malların sayısının azaltılması dahil olmak üzere, Fikri Mülkiyet Hukukunun etkili uygulanmasında performansın ilerletilmesi.

 

Hakların tüketilmesi ve ek koruma sertifikaları konularında yasal düzenlemelerin yapılması ve söz konusu düzenlemelerin katılım ile yürürlüğe girmesinin sağlanmasına ilişkin Topluluk müktesebatına uyumun tamamlanması.

8) Rekabet Politikası

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

9) Mali Hizmetler

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

10) Bilgi Toplumu ve Medya

Müzakerelerin açılış tarihi:

19 Aralık 2008

Türkiye’nin, görsel işitsel mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılması amacıyla, Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi’nde tanımlanan şekilde, ulusal düzenleyici çerçevenin, televizyon yayınlarının yeniden iletimi ve alımı özgürlüğü prensibi ile uyumunu sağlayacak somut öneriler içerecek ve düzenleyici kurum olan RTÜK’ün idari kapasitesi ve bağımsızlığının güçlendirilmesi konularını kapsayacak bir Eylem Planı’nı net bir uyum takvimiyle birlikte sunması.

Türkiye’nin elektronik haberleşme ve bilgi toplumu hizmetleri alanlarındaki mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlaştırmasını tamamlaması,
 

Piyasa analizlerinin ardından belirlenen etkin piyasa gücüne sahip operatörlere yönelik alınacak rekabeti sağlamaya dönük önlemler ile genel yetkilendirme rejiminin AB müktesebatına uygun olarak uygulanmasının sağlanması,
 

Türkiye’nin elektronik haberleşme alanındaki müktesebatı uygulamaya yönelik yeterli idari kapasitenin yanı sıra telekomünikasyon düzenleyicisinin şeffaflığı, öngörülebilirliği ve bağımsızlığını temin etmesi,
 

Türkiye’nin görsel işitsel politika alanındaki müktesebatı,  ulusal yasal çerçevenin televizyon yayınlarının yeniden iletimi ve alımı özgürlüğü prensibi ile uyumunu sağlayacak önlemler dahil olmak üzere, aktarmasını hedefleyen yasal düzenlemeleri kabul etmesi,
 

Türkiye’nin, görsel işitsel düzenleyici sürecin şeffaflığının ve yetkili düzenleyici kurumun bağımsızlığının iyileştirilmesi yönünde benimsenen önlemlerin etkileri hakkında ilgili paydaşlarla bir istişare süreci yürütmesi.

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Müzakerelerin açılış tarihi:

30 Haziran 2010

AB müktesebatı ile uyumlu gıda, yem ve veterinerlik çerçeve mevzuatının kabul edilmesi,

Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikasına ilişkin AB müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanmasına dair Avrupa Komisyonu’na detaylı bir strateji sunulması,

Koyun ve keçi tanımlama ve kayıt sisteminin uygulanmaya başlanması; sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve izlenmesine yönelik sistemin güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alındığının ortaya koyulması,

Avrupa Komisyonu’na canlı hayvanların hareketlerinin kayıt altına alınması ve kesimlerin denetimine ilişkin detaylı bir değerlendirme sunulması,

Aşılama yapılarak Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından şap hastalığı bakımından ari bölge olarak tanımlanması,

Gıda işletmelerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanacak Ulusal Program göz önünde bulundurularak, tüm gıda işletmelerinin AB müktesebatına uygun olarak sınıflandırmasının Avrupa Komisyonu’na sunulması.

 

 

13) Balıkçılık

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

14) Ulaştırma Politikası

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

15) Enerji

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

16) Vergilendirme

Müzakerelerin açılış tarihi:

30 Haziran 2009

Alkollü ürünler, ithal ürün ve ithal sigaralara ilişkin ayrımcı vergilendirmeyi azaltacak adımlar atılması ve ayrımcı vergilerin kaldırılmasını içeren Eylem Plan’ın hazırlanması.

AB'nin Türkiye ile müzakereler konusunda Aralık 2006’da aldığı karar uyarınca Türkiye’nin Ek Protokolün tam ve ayrım gözetmeksizin Ortaklık Anlaşmasına uygulanmasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmesi
 

Türkiye’nin KDV ve ÖTV’de AB’ye uyum için önemli ilerleme kaydetmesi ve kalan alanlarda detaylı bir zaman çizelgesi oluşturması;
 

Türkiye’nin yükümlülükleri doğrultusunda 18 Mayıs 2009’da belirlediği Eylem Planı ve Planın eki doğrultusunda alkollü içkiler, ithal tütün ve ithal sigarada ayrımcı vergilerin kaldırılmasını sağlaması ya da ayrımcı vergilerin söz konusu planda belirlenen takvimden daha önce kaldırılması;
 

Türkiye’nin vergi mevzuatını uygulamak, etkin bir şeklide vergi toplamak ve denetlemek için merkez ve taşra dairelerinde yeterli idari kapasitesi olduğunu göstermesi;
 

Türkiye’nin vergi alanında kapsamlı ve tutarlı bir bilişim sistemi oluşturulmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’na bir strateji sunması ve bilişim sisteminin geliştirilmesinde ilerleme sağlaması.

17) Ekonomik ve Parasal Politika

Müzakerelerin açılış tarihi:

14 Aralık 2015

 

“Ek Protokolün tam olarak uygulanması” ;

Türkiye’nin yasal çerçevesini Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığını, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması, kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi ve Merkez Bankası’nın Avrupa Merkez Bankaları Sistemine (AMBS) tam entegre olması, Merkez Bankası hedeflerinin AMBS hedefleri ile uyumlu olmasını da içerecek şekilde sağlayarak uyumlaştırması;

 

Türkiye’nin yasal çerçevesini 2011/85/AB sayılı Konsey Yönergesi’nde yer alan ulusal bütçe çerçeveleri için gereklilikler ile uyumlaştırması.

18) İstatistik

Müzakerelerin açılış tarihi:

26 Haziran 2007

 

Çiftlik kayıtlarının oluşturulmasındaki ilerlemenin ayrıntılı bir tanımı ile istatistiklerin toplanmasına ilişkin öngörülen metodolojinin yanı sıra organizasyon modelinin ortaya koyulması;
 

Türkiye’nin temel ulusal hesap göstergelerinin ve bu alanda kullanılan metodolojinin ortaya koyulması.

19) Sosyal Politika ve İstihdam

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

20) İşletme ve Sanayi Politikası

Müzakerelerin açılış tarihi:

29 Mart 2007

 

DPT’nin 2003 yılı Ağustos ayında hazırladığı 'AB Üyeliğine Doğru Türkiye Sanayi Politikası' raporunun güncellenmesi

21) Trans-Avrupa Ağları

Müzakerelerin açılış tarihi:

19 Aralık 2007

 

Türkiye ile Avrupa Komisyonu, 1692/96/EC sayılı Karar uyarınca gelecekteki TEN-T ağları ve bu TEN-T ağları çerçevesinde Avrupa Çıkarına ilişkin bir öncelikli proje üzerinde uzlaşmaya varılması

22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Müzakerelerin açılış tarihi:

5 Kasım 2013

 

 

23) Yargı ve Temel Haklar

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

25) Bilim ve Araştırma

 

 

 

26) Eğitim ve Kültür

Türkiye Müzakere Pozisyon Belgesi’ni Komisyon’a sunmuştur.

(25 Mayıs 2006)

 

 

27) Çevre

Müzakerelerin açılış tarihi:

21 Aralık 2009

 

Türkiye’nin, sınır-ötesi unsurları da dahil olmak üzere AB’nin yatay ve çerçeve çevre mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimsemesi,

 

Türkiye su kalitesi ile ilgili müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı özellikle de Su Koruma Çerçeve Kanununu benimsemesi, Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları oluşturması ve bu sektörde uygulama mevzuatını benimsemek suretiyle yasal uyum alanında önemli gelişmeler kaydetmesi
 

Türkiye’nin endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimsemesi

 

Türkiye’nin, bu fasıldaki diğer sektörler için doğa koruma ve atık yönetimi dahil olmak üzere,  “Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı” uyarınca mevzuat uyumunu sürdürmesi ve katılım tarihinde AB gereklerinin yürürlüğe konması ve uygulanması konusunda hazır olduğunu göstermesi

 

Türkiye’nin denetim hizmetleri de dahil olmak üzere her düzeyde idari birimin kapasitesini geliştirmeye Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı çerçevesinde devam etmesi; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürmesi ve bu faslın her sektöründeki müktesebatın yürürlüğe konulması ve uygulanmasını teminen katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları oluşturduğunu göstermesi

28) Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması 

Müzakerelerin açılış tarihi:

19 Aralık 2007

 

Türkiye genel ürün güvenliğine ilişkin mevzuatını gözden geçirmesi, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatını değiştirmesi, yeterli idari yapının ve uygulama kapasitesinin (örneğin Topluluk Acil Uyarı Sistemi’ne (RAPEX) katılımın gerektirdiği araçlar) olduğunu göstermesi,

 

Türkiye’nin bulaşıcı hastalıklar alanında yeterli kurumsal ve idari kapasitenin mevcut olduğunu göstermesi

 

Türkiye’nin kan ve kan bileşenleri için teknik gereklilikler, izleme gereklilikleri, ciddi olumsuz tepki ve olayların bildirilmesi ile kan alanında faaliyet gösteren tesisler için kalite sistemine ilişkin Komisyon’un uygulama yönergelerinin aktarılmasını amaçlayan yasal düzenlemeleri kabul etmesi

 

Türkiye’nin doku ve hücrelere ilişkin mevzuatın aktarılmasını amaçlayan yasal düzenlemeleri kabul etmesi

 

Türkiye’nin tütün ürünleri ve reklamı alanlarındaki müktesebatın aktarılması hususunda ilerleme kaydetmesi

29) Gümrük Birliği

Konsey’de tarama sonu raporu onaylandı ve açılış kriterleri resmi olarak belirlendi.

 

 

30) Dış İlişkiler

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

31) Dışişleri ve Güvenlik Politikası

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

32) Mali Kontrol

Müzakerelerin açılış tarihi:

26 Haziran 2007

 

Kamu İç Mali Denetimi düzenlemesi ve ilgili politikaların kabul edilerek uygulanması;
 

Sayıştay’ın bağımsızlığının garanti edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin kabul edilerek uygulanması;
 

Türk Ceza Yasası’nın AB’nin Mali Çıkarlarının Korunması Konvansiyonu ve ilgili protokolleri ile uyumlaştırılması;
 

Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’nın 280(3). Maddesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bir koordinasyon birimi oluşturulması;
 

Avro’nun sahteciliğe karşı korunmasına yönelik müktesebata yasal ve idari olarak uyum sağlanması.

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

Tarama sonu raporu onaylanmamıştır.

 

 

34) Kurumlar

 

 

 

35) Diğer Konular

 

 

 

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2019 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT