TÜRKİYENİN KATILDIĞI BİRLİK PROGRAMLARI

AB PROGRAMLARI

Birlik programları, ABye üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek Avrupalılık bilincinin, yenilikçilik ve girişimcilik anlayışının yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tüm bu hedefler doğrultusunda yapılması öngörülen çalışmalar ve AB bütçesinden yapılan mali katkılara hukuki bir çerçeve oluşturulması için yapılandırılan Birlik programlarının başlangıcı 1970’li yıllara dayanmaktadır. AB’nin politikaları kapsamındaki öncelikli alanlarda yürütülen temel faaliyetlerin bütünleştirilmesi ile meydana gelen programlar altında, belirlenen amaç ve koşullara uygun olarak hazırlanan uluslararası projelere mali destek sağlanmaktadır. AB politikaları, üye ülkelerde eşgüdüm içerisinde uygulanmaktadır.

Birliğin genişleme perspektifi doğrultusunda Birlik programlarının aday ülkelerin katılımına açılarak söz konusu ülkelerin AB politika ve çalışma yöntemlerini tanımaları, AB üyeleri ile çeşitli işbirlikleri geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu yöndeki ilk adım 1993 Kopenhag Zirvesi’nde Birlik programlarına AB ile ortaklık anlaşması bulunan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin (MDAÜ) katılımına ilişkin siyasi iradenin ortaya koyulmasıyla atılmıştır. Kopenhag Zirvesi’nin ardından MDAÜ’ler ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) adaylık statüsünün tanındığı 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde, bazı Birlik program ve ajanslarının söz konusu ülkelerin katılımına açık olduğu ve bu programlara katılımın, durum bazında değerlendirilerek gerçekleşeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu Zirve’de Türkiye’nin bazı program ve ajanslara durum bazında değerlendirilmek üzere katılımını öngören “Türkiye için Avrupa Stratejisi”nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde adaylığının teyit edilmesiyle birlikte Türkiye, ilke olarak aday ülkelere açık tüm AB program ve ajanslarına katılma hakkını elde etmiştir.

Türkiye 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiyenin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır.

Ufuk Avrupa Programı

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği (AB); araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla Birlik hedefleri doğrultusunda tüm araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu teşvik mekanizması da 1984 yılından bu yana çerçeve programlar aracılığı ile oluşturulan çok yıllı AR-GE ve yenilikçilik mali destekleri ile yürütülmektedir. Ülkemiz de 2003 yılından bu yana AR-GE ve Yenilikçilik alanında yürütülen çok yıllı çerçeve programlarına katılım sağlamaktadır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Ülkemiz 6. Çerçeve Programından (ÇP) başlayarak AB’nin bilim ve araştırma alanındaki çerçeve programlarına katılım sağlamıştır. Son olarak 9. ÇP olarak bilinen 2021-2027 döneminde yürütülmekte olan Ufuk Avrupa Programına 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanan ve katılımımız 16 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren katılım anlaşması uyarınca katılım sağlamaktadır.

Ufuk Avrupa Programı ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından koordine edilmektedir.

Ufuk Avrupa Programının amaçları nelerdir?

·Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
·Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
·Avrupa’nın sosyo-ekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı aşağıdaki gibidir. Program yapısının ayrıntılarına “www.ufukavrupa.org.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında çalışma programlarının topluma daha iyi tanıtılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Komisyon Tarafından Belirlenen Ufuk Avrupa Programı’nın 5 Misyonu Nedir?

·Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible
·İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the Transition to a Climate Prepared and Resilient Europe
·Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters
·İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens
·Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life

Ufuk Avrupa’ya Kimler Başvurabilir?

Önerdiği projede belirtilen Ar-Ge görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mali uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) Ufuk Avrupa Programı’na başvuru yapabilir.

Programın büyük bir bölümü en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlardan oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, ödüller, Avrupa Yenilikçilik Konseyi gibi kuruluşların tek başlarına başvurabilecekleri tek faydalanıcılı proje teklif çağrıları mevcuttur.

2021-2027 Döneminde Ufuk Avrupa

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Erasmus+ Programı

Programın Hedefleri Nelerdir?

AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı olan Erasmus+, Avrupa çapında ve ötesinde eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki iş birliklerini desteklemektedir. Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmeyi amaçlayan program aynı zamanda iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşerî ve sosyal sermayenin gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Erasmus+ Programı ilk olarak 1987 yılında, yükseköğretim öğrencilerinin bir ya da iki dönemlik değişimini teşvik etmek üzere öğrenci değişim programı olarak başlamıştır. Program, zaman içerisinde yapısal değişikliklere uğrayarak öğrenci değişiminin yanı sıra okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarını da kapsayacak şekilde genişlemiş ve 2013 yılına kadar Socrates, Leonardo da Vinci, Hayat Boyu Öğrenme gibi farklı bileşenler altında uygulanmıştır. 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanının da ilave edilmesiyle tek program çatısı altında birleştirilmiş ve Erasmus+ adını almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni programın adının da Erasmus+ olarak devam etmesi yönünde karar alınmıştır. Erasmus+ Programının bütçesi 2021-2027 döneminde önceki döneme (2014-2020) kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 28,4 milyar avroya ulaşmıştır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Ülkemiz 2004 yılından bu yana AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Programlarına katılım sağlamaktadır.

2021-2027 dönemi için Erasmus+ Program katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmış ve katılımımız 16 Kasım’da Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Programın ulusal koordinatörü Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Programın 2021-2027 döneminde bütün projelerde göz önüne alınacak yatay öncelikleri:

·Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
·Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim
·Dijital Dönüşüm
·Demokratik Hayata Katılım
·Uluslararası Boyut

Program kapsamında farklı yaş grupları ve sektörlerden bireylere bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve paylaşmak için yurt dışında eğitim, öğretim, öğrenim, staj, işbaşı eğitim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar yapma imkânı sunulmaktadır. Erasmus+ okul eğitimi, mesleki eğitim, yükseköğretim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor sektörü dahil olmak üzere hayat boyu öğrenmenin tüm sektörlerindeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor kuruluşlarına açıktır. Bununla birlikte Program, kurum ve kuruluşların, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki yenilikçi ve iyi uygulamaları tecrübe edip uygulamalarına, yurt dışındaki muadilleri ile bir arada kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve uluslararası boyuta ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Avrupa çapında 30 yıldan uzun süredir devam eden yükseköğretim hareketliliği sayesinde üniversite yapılarının uyumlaştırılmasında ve yükseköğretim sistemlerinin uyumluluğunun artırılmasında büyük ilerleme sağlanmıştır. Erasmus+ Programı, “Eğitim ve Öğretim Stratejik Çerçevesi”, “Yükseköğretimin Modernleştirilmesi Hakkında Komisyon Tebliği”, “Gençlik Alanında Yenilenen Avrupa İşbirliği Çerçevesi”, “AB Gençlik Stratejisi (2010-2018)”, “Spor Üzerine Beyaz Kitap”, “Sporda Avrupa Boyutu” ve “Sporda AB İş Planı” gibi AB politika belgeleri üzerine inşa edilmiştir.

Erasmus+ Programı’ndan Kimler Yararlanabilir?

·Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
·Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
·Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
·Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
·Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,
·Spor alanında; sporla ilgili kamu kuruluşları, sporcuları temsil eden birlik veya kuruluşlar, Olimpiyat Komitesi, ulusal spor ligi, federasyonlar, kulüpler, spor STK’ları…

Kısacası; her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilmektedir.

Erasmus+ Programı’nın Yapısı

Erasmus+ Programı 3 Ana Eylem ve 2 Özel Eylem’den oluşmaktadır:

·Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
·Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
·Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek (KA3)
·Özel Eylem 1: Jean Monnet Eylemleri
·Özel Eylem 2: Spor Destekleri

Erasmus+ Programı kapsamında “ülke merkezli” ve “merkezi” faaliyetler yer almaktadır.

·Ülke Merkezli Projeler: Başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmaktadır.
·Merkezi Projeler: Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel-Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılmaktadır.

 

Avrupa Dayanışma Programı

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. ESC, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek, dezavantajlı insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara yanıt vermek için gençleri bir araya getirmektedir. Topluma yardım etmek, öğrenmek ve kendilerini geliştirmek isteyen gençler için ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunan Programın faaliyetleri; çevreden sağlığa, spordan sosyal dâhil etmeye, dijital teknolojilerden kültür ve insani yardımlara kadar geniş¸ bir yelpazeye sahiptir.

Program, gençlerin topluma katkı sağlamasını teşvik etmenin yanı sıra gençlere paha biçilmez deneyimler kazanma ve yeni beceriler geliştirme gibi fırsatlar da sunmaktadır. Program toplumsal zorlukları ele alan gönüllülük ve dayanışma faaliyetleri konusunda 18 ila 30 yaş arası kişilere, insani yardım faaliyetleri konusunda ise 18 ila 35 yaş arası kişilere açıktır.

Ülkemizin Programa Katılımı

2019 yılı itibariyle hayata geçen ESC Programına ülkemiz başından itibaren katılım sağlamaktadır.

ESC 2021-2027 dönemi için Program katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmış ve katılımımız 16 Kasım’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Programın ulusal koordinatörü Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Program’ın Hedefleri Nelerdir?

ESC Programı gençlerin, toplum yararını ve dezavantajlı insanlara desteği gözeten projelerde çalışmalarına/gönüllülük yapmalarına fırsat yaratırken beceri ve yeterliklerini de artırmayı, kuruluşların toplumsal dayanışma faaliyetlerine katılımı teşvik etmeyi, sosyal ihtiyaçlara cevap vermeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Dayanışma Programı 2021-2027 döneminde 1 milyar avro bütçe ile Avrupa çapında 270.000’den fazla gence fırsat sağlayacaktır.

Yeni Avrupa Dayanışma Programı, Avrupa Birliği’nin önceliklerini gözetmektedir.

Kapsayıcılığı ve Çeşitliliği Teşvik: Gençlerin Avrupa Dayanışma Programı’nın sağladığı fırsatlara eşit erişim sağlamasını hedeflemektedir.

Yeşil Uygulamalar: Tüm proje ve faaliyetlerde yeşil uygulamaları benimsemenin yanı sıra katılımcılar ve kuruluşlar arasında çevresel açıdan sürdürülebilir ve sorumlu davranışları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dijital Dönüşüm: Dijital becerileri artırmak, dijital okuryazarlığı teşvik etmek ve dijital teknolojinin riskleri ile fırsatlarını anlamak için çalışan proje ve faaliyetleri destekleyecektir.

Demokratik Süreçlere Katılım: Sivil katılımla birlikte gençlerin demokratik süreçlere katılımını da desteklemektedir.

Sağlığın Korunması ve Desteklenmesi: COVID-19 salgınının etkisi ve salgın boyunca önemi daha da iyi anlaşılan sağlığın korunması ve desteklenmesi ile hastalık sonrası iyileşme süreci gibi konularda katkıda bulunmaktadır. Program, çeşitli sağlık sorunlarının ele alınmasına yönelik projeleri desteklemek için gönüllüleri harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

2021-2027 Dönemi

2021-2027 için 1.009 milyar avroluk bütçe tahsis edilen yeni dönem ESC Programı, Avrupa çapında en az 270.000 gence gönüllülük veya kendi dayanışma projelerini oluşturma yoluyla toplumsal ve insani zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olma fırsatları sunacaktır. Programın amacı yalnızca daha kapsayıcı değil, aynı zamanda daha dijital ve daha çevreci olmaktır.

·Gönüllülük
·Dayanışma Projeleri
·Avrupa İnsani Yardım Faaliyeti
·Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları

Avrupa Dayanışma Programı Nasıl Çalışır?

17-30 yaş arası gençler Avrupa Gençlik Portalı’na kayıt yaptırabilmektedir. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veri tabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilmektedir. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portal da proje duyurularını yapabilmektedir.

Gönüllülük Projeleri

·Gönüllülük Projeleri (Volunteering Projects), 18-30 yaş arası gençlere, 2 aydan 12 aya kadar sosyal bir projede gönüllü olma imkânı sağlamaktadır.
·Gönüllülük faaliyetleri, ev sahibi kuruluşun toplum yararına gerçekleştirdiği günlük faaliyetlerine tam zamanlı (haftada 30-38 saat) ve ücretsiz olarak destek sağlanmasıdır.
·Gönüllülük projeleri aracılığıyla gençler, bireysel gönüllülük faaliyetlerine veya gönüllü takımlarına katılarak yurt içinde veya yurt dışında eğitimsel, sosyal ve mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler.
·Gönüllülük projeleri kapsamında, bir kültürel mirasın restorasyonuna katılmak, çevreyi koruma bilinci aşılamak veya mülteci kamplarında gönüllü eğitim aktiviteleri gerçekleştirmek gibi toplum yararına faaliyetler düzenlenmektedir.

 
Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Gönüllülük projeleri, yasal olarak ESC program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden 18-30 yaş arası bireylere, mezuniyet ve dil yeterliliği aranmaksızın tüm gençlere açıktır. 17 yaşındaki gençler programa kaydolabilmekle beraber 18 yaşına kadar herhangi bir projede yer alamamaktadırlar.

Başvuru için

·European Youth Portal sitesine kaydolduktan sonra
·Gönüllü daveti olan kurumlar ve projeler aranmalıdır
·Başvuru yapmadan önce Türkiye’den “Kalite Sertifikası”na sahip bir gönderen kuruluş bulmak başvuranlar için önem arz etmektedir
·İlgilenilen proje için özgeçmiş ve motivasyon mektubu gönderilmesi gerekmektedir. Özgeçmiş ve motivasyon mektubu oluşturmaya yönelik Europass adresinden yardım alınabilmektedir

Gönüllülük projeleri ikiye ayrılmaktadır:

·Kısa dönem gönüllülük (seyahat süresi hariç 14-59 gün) ve
·Uzun dönem gönüllülük (seyahat süresi hariç 2-12 ay)

Her gencin sadece 1 kısa dönem + 1 uzun dönem gönüllülük projesi hakkı vardır.

 
Gönüllülük Projelerinde Gençlere Sağlanan Destekler Nelerdir?

·İmkânı Kısıtlı Gençlerin Desteklenmesi: Avrupa Dayanışma Programı, prensipleri gereğince; sağlık problemleri, eğitimsel zorluklar, ekonomik ve coğrafi engeller ile kültürel farklılıkların yanında din, cinsiyet ve yaş kaynaklı sorunlardan kaynaklı olarak ya da sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle yaşıtlarına göre imkânı kısıtlı olan gençlerin desteklenmesine ve katılımlarının sağlanmasına büyük önem vermektedir.
·Dil Eğitimi Desteği: Çeşitlilik içerisinde birliği sağlamayı hedefleyen Avrupa Dayanışma Programı, en az üç ay olmak üzere proje kapsamında bulunulan ülkenin anadilinde ev sahibi kurumdaki bir gençlik çalışanı veya profesyonel bir dil kursu aracılığıyla ücretsiz dil eğitimi desteği vermektedir.
·Vize Desteği: Projenin gerçekleşeceği ülkeye gitmek için gerekli olan vize sürecindeki tüm masraflar, sağlık sigortası, ek olarak vize dışında oturma izni için de başvuru yapılması gerektiği takdirde yine tüm masraflar karşılanmaktadır.
·Cep Harçlığı Desteği: Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte günlük olarak konaklama, yemek, yerel ulaşım vb. ihtiyaçların dışında belirli bir miktarda cep harçlığı da verilmektedir.
·Konaklama Desteği: Projeye katılan bireylere ev sahibi kurum tarafından bir gönüllü evinde, yurtta veya aile yanında konaklama imkânı sunulmaktadır.
·Seyahat Desteği: Projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş-dönüş seyahat masraflarını kapsamaktadır.
·Mentor Desteği: Projelerin öncesinde ve sonrasında katılımcıların eğitim alma fırsatı bulunmaktadır. Proje sırasında ise katılımcıların hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarına mentor aracılığıyla destek sağlanmaktadır.

Dayanışma Projeleri

Dayanışma Projeleri (Solidarity Projects), yurt içinde uygulanan, en az beş gencin bir araya gelerek içinde bulundukları toplum ve çevre için olumlu değişimler yaratmak adına sorumluluk ve inisiyatif aldıkları, 2-12 ay arasında gerçekleştirdikleri projelerdir.

İlk olarak uzun dönemli bir gönüllülük projesine katılım sağlanması halinde kısa dönem hakkı kullanılmadan programdan yararlanma hakkı sona ermektedir. Daha önce Erasmus+ gönüllülük faaliyeti veya Avrupa Gönüllü Hizmeti programına katılmış olan gençler programdan yararlanamamaktadır. Ancak, istisnai olarak, Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden en fazla iki ay yararlanmış olan gençler, bir kez daha toplam süre on dört ayı geçmemek kaydıyla gönüllülük faaliyetlerine başvurabilmektedir.

·Dayanışma projeleri 2-12 ay süre aralığında gençler tarafından geliştirilen ve uygulanan yurt içi dayanışma faaliyetidir.
·En az 5 gencin bir araya gelerek yerel toplumlarındaki belli bir konuyu ve sorunu hedef alıp sorumluluk üstlenerek geliştirdikleri ve bu soruna ilişkin çözümlerini ortaya koyarak pozitif değişim yaratmak için uyguladıkları projelerdir.
·Dayanışma faaliyetleri Avrupa Dayanışma Gücü esaslarını temel almalı, yaygın öğrenme, girişimcilik ruhu ve Avrupa katma değerini vurgulayan konuları işleme (örneğin İklim değişikliği, demokratik katılım, toplumsal entegrasyon vb.) özelliklerini göstermelidir.
·Yereldeki sorunları ve yereldeki ihtiyaç sahibi özel grupları hedefleyen dayanışma projeleri aracılığıyla farklı aktörleri ve ortakları da bir araya getirmek mümkündür.
·Bir dayanışma projesine katılım, aynı zamanda serbest meslek sahibi olmanın, sivil toplum kuruluşlarında yer almanın, gençlik çalışmalarında aktif kuruluşlara katılımın veya bir sivil toplum örgütü (STK) kurmanın ilk adımı olabilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

·Dayanışma projelerine, yasal olarak program ülkesinde ikamet eden ve European Youth Portal’a üye olmuş 18-30 yaş arası en az beş gençten oluşan bir grup başvurabilmektedir.
·Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilci rolünü üstlenerek başvuruyu gönderebildiği gibi projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilmektedir.
·Başvurular, Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru formları ve başvuru süreci hakkında gerekli bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı’nın resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

   

ESC Programı’na Katılan Gençler Hangi Kazanımları Elde Ederler?

Gençler gerçekleştirdikleri veya katıldıkları projeler ile:

·Gönüllü oldukları proje sonunda katılımı belgeleyen Youthpass sertifikası sahibi olurlar
·Başka bir ülkede yaşama, dil ve kültürel becerilerini geliştirme fırsatını yakalarlar
·Güçlüklerin üstesinden gelebilme ve ekip içinde çalışma becerisini kazanırlar
·Avrupa Dayanışma Programı topluluğunun parçası olarak eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilirler
·Deneyimlerin paylaşılması yoluyla diğer genç bireylere de ilham olabilirler
·Özgüvenlerinin ve öğrenme motivasyonlarının artması ile kişisel, eğitimsel, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirebilirler
·Gönüllü oldukları kuruluşlara veya yerel topluluklara kendi fikirlerini götürebilir, kuruluşların çok kültürlü bir kimliğe sahip olmasına katkı sağlayabilirler

 

Sivil Koruma Mekanizması

2021-2027 döneminde program kapsamında felaketlerin önlenebilmesi ve hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla Mekanizmanın bütçesinde ciddi bir artışa gidilerek 3 milyar avro tutarında bütçe belirlenmiştir. Ülkemiz 27 Ekim 2020 tarihinde AB Programları Kurulu prensip kararıyla RescEU Programına katılım kararı almıştır. Programın ulusal koordinatörü AFAD’dır.  Programa katılımımız anlaşma yenilenmesi gerekmeden devam etmektedir.

 

Gümrükler Programı

Avrupa Birliğindeki gümrük otoriteleri arasındaki işbirliğini desteklemek ve üye devletlerin finansal ve iktisadi çıkarlarını korumak amacı çerçevesinde devam eden Gümrükler Alanında İşbirliği Programının (Customs) için 2021-2027 mali döneminde 843 milyon avro bütçe belirlenmiştir. Ülkemiz 27 Ekim 2020 tarihinde AB Programları Kurulu prensip kararıyla Vergiler Programına katılım kararı almıştır. Programın ulusal koordinatörü Ticaret Bakanlığı’dır. Programa resmi katılım süreci kapsamında Komisyondan alınan taslak anlaşmaya ilişkin müzakereler devam etmektedir.

 

Kreatif Avrupa Programı

Kreatif Avrupa Programı kültürel ve dilsel çeşitlilik ve miras ile görsel-işitsel medya hizmetleri başta olmak üzere kültür ve yaratıcı endüstrilerin rekabet edebilirliklerinin geliştirilmesi hedeflerini 2021-2027 döneminde de devam ettirecek Kreatif Avrupa Programına yeni dönemde 1,6 milyar avro tutarında kaynak ayrılmıştır. Ülkemiz 27 Ekim 2020 tarihinde AB Programları Kurulu prensip kararıyla Kreatif Avrupa Programına katılım kararı almıştır. Programın ulusal koordinatörü Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Programa resmi katılım süreci kapsamında Komisyondan alınan taslak anlaşmaya ilişkin müzakereler devam etmektedir. Programa 2023 yılı itibariyle katılım sağlanması beklenmektedir.

 

Tek Pazar Programı

Programın amacı Birlik çağında İç Pazarın iyileştirilmesi, işletmelerin, vatandaşların, tüketicilerin ve özellikle KOBİlerin korunması ve bu alanlarda politika üretilmesi için istatistiklerin iyileştirilmesidir. 2021-2027 mali döneminde program bütçesi 4 milyar avro olarak öngörülmüştür. Tek Pazar Programı ile 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan 6 farklı AB Programının (COSME, İstatistik, Tüketici, Finansal Raporlama ve İstatistik Kontrol, Gıda Güvenliği, Sağlık ve Son Kullanıcıların Finansal Hizmetlere Katılması) birleştirmiştir. Programa katılım müzakereleri 11 Kasım 2021 tarihinde başlamıştır. Programa resmi katılım süreci kapsamında Komisyondan alınan taslak anlaşmaya ilişkin müzakereler ilgili kurumlarımızın katılımıyla AB Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

Tek Pazar Programı, tek pazarın tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak ve Avrupanın COVID-19 pandemisinden kurtulmasını sağlamak için AB finansman programıdır.

Tek pazar, yaklaşık 30 yıldır ABnin kalbinde yer almaktadır. Vatandaşların diledikleri yerde yaşamalarını, çalışmalarını ve seyahat etmelerini sağlar ve tüketicilere koruma ve daha düşük fiyatlarla yüksek kaliteli ürün ve hizmet seçenekleri sunar. Yasal kesinlik, piyasalara ve finansal hizmetlere erişim, yatırım fırsatları ve finansmana erişim yoluyla tek pazar aynı zamanda şirketler için de bir başlangıç ??noktasıdır.

Tek Pazar Programı, önceki birkaç program kapsamında finanse edilen önemli faaliyetleri bir araya getiriyor. Aşağıdaki temel hedefleri desteklemek için daha tutarlı ve çevik bir finansman çerçevesi sağlıyor.

YENİ TEK PAZAR PROGRAMININ HEDEFLERİ

·Yüksek düzeyde gıda güvenliğini sağlanmak
·Tüketicilere daha da yüksek koruma sağlamak
·Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin rekabet gücünü artırmak
·Tek Pazarın yönetişimini ve kurallara uygunluğunu geliştirmek
·Yüksek kaliteli istatistikler üretmek ve yaymak
·Etkili Avrupa standartları geliştirmek

 

Dijital Avrupa Programı

2021-2027 mali döneminde faaliyet gösterecek olan Dijital Avrupa Programının bütçesinin 7,5 milyar avro olup Süper Bilgisayarlar, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik ve Güven, Dijital Yetkinlikler, Ekonomi ve Toplumsal Yapıda Dijital Teknolojilerin Kullanılması olmak üzere 5 bileşenden oluşmaktadır. 6 Ağustos 2020 tarihinde DG CONNECTten katılım niyetimizi memnuniyetle karşıladıklarını belirten yanıt mektubu gelmiştir. 25 Kasım 2021 tarihinde Komisyonla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Komisyonla müzakere toplantıları başlamıştır. Programın koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.Programın amacı;

Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,

Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,

Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,

Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak, 

Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

Programın öncelikli alanları

Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda beş spesifik hedef belirlenmiştir:

Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing
Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence
Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust
Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills
Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

 

InvestEU Programı

COSME, Erasmus+, Ufuk 2020 ve EaSI Programları kapsamında yer alan finansal araçlar da dahil olmak üzere, ABnin halihazırda kullanmakta olduğu çeşitli finansal araçları tek çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. Bu program; AB bütçesinden fonlanan garantileri kapsayacak olan InvestEU Fonu yatırım projelerine teknik danışmanlık sağlayacaktır. Bütçesi10,28 milyar avrodur. InvestEU Danışma Merkezi ve projeler ile yatırımcıları bir araya getirecek InvestEU Portalı olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır. Programa ilişkin bilgilendirme toplantısı 8 Temmuz 2021 tarihinde yapılmış, Mart 2022 tarihi itibariyle Komisyonla müzakere toplantıları başlamıştır. Programın ilgili kurumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

 

AB Uzay Programı

Mevcut ve yeni oluşturulan bütün uzay faaliyetlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan bir programdır. 2021-2027 mali dönemi için 14,88 milyar avro bütçeye sahiptir. Söz konusu bütçeden Galileo ve EGNOS (Küresel ve bölgesel uydu geliştirme araçları), Copernicus (Uydudan gelen verilerle yeryüzü gözlem faaliyetleri ve yeni güvenlik bileşenleri geliştirilmek alanında faaliyetler desteklenecektir. Programa ilişkin bilgilendirme yapılmış, ancak Komisyonla müzakere toplantıları henüz başlamamıştır.

 

LIFE Programı

Çevre ve İklim ABnin çevre, doğal yaşam alanlarının korunması ve iklim konusundaki projelerini LIFE Programı destekleyen finansal enstrümanıdır. 2021-2027 mali döneminde bütçesinin 5,4 milyar avro olarak belirlenmiştir. Programa katılım niyet mektubumuz iletilmiş, Komisyonla müzakere toplantıları henüz başlamamıştır.

 

 

Sığınma ve Göç Fonu 

Program göçmenlerin uyumu ve düzensiz sığınmacıların iadesi konularındaki politika ve uygulamalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. 2021-2027 döneminde Programın bütçesi 9,8 milyar avrodur. Programa ilişkin ilgili kurumlarla çalışma grubu değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

 

 

Entegre Sınır Yönetimi Fonu

Program kapsamında, AB’nin göç politikası ve güvenlik hedefleri çerçevesinde sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve yasal seyahatin kolaylaştırılması amacıyla ortak vize politikasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program, “Sınır Yönetimi ve Vize Aracı” ve “Gümrük Kontrol Ekipman Aracı” bileşenlerinden oluşmakta olup, Gümrük Kontrol Ekipman Aracı üçüncü ülkelerin katılımına açık değildir. 2021-2027 mali dönemi için bütçesi 6,8 milyar avro olup, sınır yönetimi ve vize bileşenine 5.241 milyar Avro 181 milyon avro ayrılmıştır. Programa ilişkin ilgili kurumlarla çalışma grubu değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

 

 

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT