AB AJANSLARI

AVRUPA BİRLİĞİ AJANSLARI

AB'de ortak politikalar çerçevesinde karşılaşılan sorunlara farklı yöntemlerle çözüm arayan ve Birliğin faaliyetlerine âdemi merkeziyetçi bir yaklaşım getiren ajanslar, AB hukukuna göre tüzel kişi sayılmaktadır. AB kurumları tarafından düzenli olarak denetlenen ajansların bir kısmı, kurucu tüzüklerinde tanımlanan konulara ilişkin bilimsel veya teknik bilginin gelişmesine katkıda bulunurken, diğerleri, ilgili oldukları alanlarda belirli idari görevler üstlenmektedir. Ayrıca, bazı ajanslar farklı çıkar gruplarını bir araya getirerek Avrupa’daki diyaloğu kolaylaştırmakta, bazıları ise Birliğin çeşitli mekanizmalarının işleyişine yardımcı olmaktadır.

Aday ülkelerin AB ajanslarına katılımı, programlarda olduğu gibi ilk kez 1993 Kopenhag Zirvesi’nde gündeme gelmiştir. Ardından 16 Temmuz 1997 tarihli Gündem 2000 bildirisinde MDAÜ’ler için ajanslara katılımın Birlik müktesebatına uyuma daha iyi hazırlanılmasına ve bu bağlamda kurulan ilişkiler sayesinde ortaya çıkabilecek sorunların teknik olarak çözümlenmesine katkıda bulunacağına dikkat çekilmiştir.

1997 Lüksemburg Zirvesi’nde MDAÜ’ler ve GKRY'nin adaylıklarının tanınması ile birlikte programların yanı sıra ajansların da durum bazında bu ülkelere açık olduğu bildirilmiştir. 4 Mart 1998 tarihinde açıklanan “Türkiye için Avrupa Stratejisi”nde ise Türkiye’nin MDAÜ’lere benzer koşullarda ajanslara katılımı öngörülmüştür.

Türkiye’nin adaylığının teyit edildiği 10–11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde Birlik ajanslarına katılabileceği belirtilmiştir. Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ise, Birlik programları yanı sıra ajanslara katılımına yer verildiği gibi, katılım öncesi stratejisi çerçevesinde Türkiye’ye ayrılacak mali kaynaktan ajanslara katılım için gereken ulusal katkı payının bir kısmının karşılanabileceği ifade edilmiştir.

Günümüzde 5 kategori altında düzenlenen 46 AB ajansı bulunmaktadır. AB Ajanslarının listesine buradan ulaşılabilir.

Türkiye hâlihazırda Avrupa Çevre Ajansı’na (European Environment Agency – EEA) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) katılım sağlamaktadır.

 • Avrupa Çerve Ajansı

Avrupa Çevre Ajansı, çevre konularına ilişkin doğru ve bağımsız bilgi sunmak ve çevre politikası geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanında çalışanlar ile Avrupa kamuoyu için bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Yıllık bütçesi yaklaşık 40 milyon avro olan Avrupa Çevre Ajansı’nın başlıca görevleri, AB’de ve üye ülkelerde çevrenin korunması, çevresel konuların ekonomik politikalarla birleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgilendirme ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağını (European Environment Information and Observation Network – EIONET) koordine etmek olarak belirlenmiştir. Avrupa Çevre Ajansı’nın hizmet alıcıları Avrupa Komisyonu, AP, Avrupa Konseyi ve AB üye ülkelerinden oluşmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı aynı zamanda, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi gibi diğer AB kurumlarına da hizmet vermektedir. Merkezi Danimarka’da olan Avrupa Çevre Ajansı’nın üyeleri 28 AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye’den oluşmaktadır.

Avrupa Çevre Ajansı'na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, uyuşturucular, uyuşturucu bağımlılığı ve bunların sonuçlarına ilişkin Avrupa düzeyinde objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi başta AB düzeyinde ve ulusal düzeyde uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve yasal düzenlemeleri hazırlayan politika yapıcılar olmak üzere, uyuşturucu alanında çalışan profesyoneller ve araştırmacılar ile Avrupa kamuoyuna hizmet vermektedir. Söz konusu Merkez uyuşturucuyla mücadele alanında politika önerisi oluşturma yetkisine sahip olmamakla birlikte Merkez kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler aracılığıyla karar alma mekanizmalarını etkilemektedir.


Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede sürekli bilgi akışının gerekli olduğu varsayımından yola çıkan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, uyuşturucu eğilimleri ve bu eğilimlerin gelişimine ilişkin bilgiyi AB Üye Devletlerinde, aday ülkelerde, Norveç ve Avrupa Komisyonu’nda uyuşturucu konusunda uzmanlaşmış “odak noktalarından” oluşan Avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı bilgi ağından (Retoix) elde etmektedir. Portekiz’de faaliyet gösteren Merkezin üyeleri 28 AB üye ülkesi, Norveç ve Türkiye’den oluşmaktadır.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Çalışma Otoritesi (European Labour Authority -ELA)

AB ülkeleri arasında gerçekleşen sınır ötesi işgücü hareketlilik konularında analiz ve risk değerlendirmeleri yapmak ve ortak teftişleri koordine etmek ve AB ülkeleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak amacıyla kurulmuş olan Avrupa Çalışma Otoritesi 2019 yılında kurulmuştur. Avrupa Çalışma Otoritesi’nin başlıca görevleri arasında işgücü hareketliliği ve sosyal güvenlik koordinasyonu üzerine olan AB kurallarının adil, yalın ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yardımcı olmak, bireylere ve işyerlerine tek pazarın sağladığı olanaklardan yararlanmalarını kolaylaştırmak ve ulusal otoriteler arasında koordinasyona yardımcı olmak suretiyle kuralların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve Avrupa istihdam hareketlilik portalı olan EURES’i koordine etmek  ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak yer almaktadır. Avrupa Sosyal haklar Sütunu kapsamında 31 Temmuz 2019’da kurulan Avrupa Çalışma Otoritesi’nin hizmetlerinden bireyler, işyerleri, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyindeki organizasyonlar yararlanacaklardır. Merkezi Bratislava’da olan Avrupa Çalışma Otoritesi’nin 2024 yılında tam anlamıyla işlerlik kazanması beklenmektedir. Yıllık 50 milyon avroluk bir bütçesi bulunmaktadır.

Avrupa Çalışma Otoritesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (Community Plant Variety Office -CPVO)

1995 yılında kurulan Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO)’nin kuruluş amacı AB’deki bitki çeşitleri hakları sistemini yönetmektir. AB’de yeni bitki çeşitlerini koruyarak üreticilerin bu konudaki ilgilerini canlı tutmak ve bu alanda araştırma ve inovasyona yapmış oldukları yatırımı kârlı bir hale getirmeyi hedefler. Topluluk bitki çeşitliliği hakları için yapılan başvuruları makul bir fiyat karşılığında dikkatle inceleyerek bitki çeşitlerinde inovasyonu teşvik etmek ve aynı zamanda paydaşlarını politika ile ilgili bilgilendirmek ve bu haklardan yararlanmalarını sağlamak konusunda yardımcı olmak başlıca görevleri arasındadır. Bu amaca yönelik olarak yeni bitki çeşitlerine AB ülkelerinde 25 yıl -patates, asma ve ağaçlarda 30 yıl- geçerli olan fikri mülkiyet hakları vermektedir. Kendi kendini finanse eden ve 27 ülke temsilcisinin bulunduğu bir AB ajansıdır. Merkezi Angers’de bulunan Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi kurulduğu 1995 yılından bugüne 53.000 başvuru incelemiş ve 41.000 Topluluk bitki çeşitlerine fikri mülkiyet hakkı vermiştir. Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Genel Müdürlüğü, AB ulusal hükümetleri, ESA, CIOPORA, Plantum gibi üretici dernekleri, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması için Uluslararası Birlik, İç Pazar’da Harmonizasyon Ofisi ve Avrupa Patent Ofisi ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi’nin hizmetlerinden bitki yetiştiricileri, üreticiler ve genelde kamu yararlanmaktadır.

Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği  Ajansı (European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA)

İspanya’nın Bilbao şehrinde bulunan Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği  Ajansı 1994 yılında Avrupa’da işyerlerini daha güvenli, daha sağlıklı ve daha üretken hale getirmek amacıyla kurulmuş olup işyerlerinde güvenlik ve sağlıkla ilgilenenler için bilgi toplam, analiz etme ve dağıtma görevini yerine getirmektedir. İşyerlerindeki çalışma şartlarını geliştirmek için risk önleme kültürünü yerleştirmeyi hedeflemektedir. Yeni ve ileride ortaya çıkabilecek mesleki sağlık ve güvenliğe ilişkin riskleri belirlemek, farkındalık yaratmak ve KOBİ’ler için internet üzerinden ulaşılabilecek interaktif risk değerlendirme araçları ile bu konuda hizmet verdikleri gruplar olan çalışanlar, işyerleri, AB düzeyinde ve ulusal düzeyde politika geliştiren kurumlara yardımcı olmak ve yol göstermek görevleri arasında yer almaktadır. Her beş yılda bir stratejisini gözden geçirip yeni hedefler koyan Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği  Ajansı, Yönetim Kurulu ve AB kurumları ile danıştıktan sonra çok yıllı bir stratejik program hazırlar. Temelde ulusal, Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde örgütlerle birlikte bir ilişkiler ağı içinde çalışan bir ajanstır. Bu kapsamda Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi(Cedefop), Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE) ve Temel Haklar Ajansı (FRA) gibi kurumlarla birlikte çalışmaktadır.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği  Ajansı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı (European Border and Coast Guard Agency - Frontex)

Merkezi Varşova’da bulunan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı (Frontex), 2004 yılında AB ve Schengen bölgesi ülkelerine dış sınırlarını yönetmeye ve AB genelinde sınır kontrollerinin harmonizasyonuna yardımcı olmak ve AB ülkelerindeki sınır yetkililerine teknik destek ve expertiz sağlamak suretiyle aralarında işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Özellikle son yıllarda AB’ye girmek için Avrupa sınırlarına gelen çok sayıda göçmen ve mülteci akını karşısında AB ülkelerine sınırlarını ek uçak, bot ve özel eğitimli sınır görevlileri sağlayarak güçlendirmek konusunda yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra denizde ve karada yaptığı operasyonlarla sınırlara destek olduğu gibi havaalanlarında da mevcut bulunmaktadır. 250 milyon avroluk bir bütçesi olan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı’nın sorumluluk alanları risk analizi yapmak, ortak operasyonlar düzenlemek, gerektiğinde Avrupa Sınır Koruma Birlikleri ile acil yardım sağlamak, yeni teknolojilerin bu alanda kullanılması için araştırma ve sanayiyi bir araya getirmek, eğitim sağlamak ve göçmen ve mültecilerin iadesi için ortak iade operasyonları düzenlemek olarak sayılabilir. Frontex, üye ülkelerin elemanlarını ve teçhizatlarını koordine ederek operasyonlar düzenlemektedir, karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri sınırlarda olabilecek yasa dışı faaliyetleri tespit etmek olarak belirtilebilir. Sınır ötesi suç teşkil eden aktivitelerle ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra uzun süreli çözümler bulmak da Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı’nın çalışma alanı dahilindedir.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority - EBA)

Merkezi Paris’te bulunan Avrupa Bankacılık Otoritesi 2011 yılında AB bankacılık sektörü için tek bir düzenleyici ve denetleyici bir çerçeve oluşturmak amacıyla kurulmuştur. AB bankacılık ürünleri için etkili, şeffaf ve istikrarlı bir tek pazar oluşturmak hedefi ile tüm AB ülkelerinde bankacılık sistemini düzenlemek ve denetlemek amacıyla standart bir dizi kuralın uygulanması ile görevlendirilmiştir. Söz konusu kuralların oluşturulması için katkıda bulunmak, bankacılık gruplarını denetleyen ulusal yetkili kurumlar arasında işbirliğini artırmak ve gerektiğinde arabuluculuk yapmak ve tüketiciler için şeffaf, adil ve yalın bir mali ürünler ve hizmetler pazarı oluşmasını teşvik etmek ile tüm tüketicilerin AB genelinde korunmasını ve adil bir muameleye tabi olmasını sağlamak Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin ana görevleri arasında yer almaktadır. Teknik çalışma grupları ve komiteler bünyesinde ulusal yetkili kurum temsilcileri ve uluslararası kurumlarla gerektiğinde işbirliği yapmaktadır. Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin hizmetlerinden AB kurumları, bankacılık sektöründeki işyerleri ve tüketiciler ve genelde AB ekonomisi faydalanmaktadır.

Avrupa Bankacılık Otoritesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC)

Merkezi Stokholm’de bulunan Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 2005 yılında Avrupa’nın bulaşıcı hastalıklar karşısında savunma gücünü artırmak amacıyla kurulmuştur. Görevleri arasında Avrupa Gözetleme Sistemi’ni (European Surveillance System - TESSy) kullanarak 52 bulaşıcı hastalık ve durumla ilgili verileri analiz etmek ve yorumlamak, AB hükümet ve kurumlarına bilimsel tavsiyelerde bulunmak, AB’de ortaya yeni çıkan hastalık tehditlerine karşı erken tespit ve analiz yapmak bulunmaktadır. Merkez ayrıca Avrupa Epidemiyoloji Müdahale Eğitimi (European Programme for Intervention Epidemiology Training -EPIET) ve Kamu Sağlığı Mikrobiyoloji Eğitimi (European Programme for Public Health Microbiology Training (EUPHEM) Progromlarını koordine etmek, AB hükümetlerine salgın hastalıklar için hazırlıklı olmak konusunda yardım sağlamak ve senede bir kere düzenlenen 3 günlük bir Avrupa Uygulamalı Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Üzerine Bilimsel Konferans’ının düzenlenmesini organize etmek görevlerini de üstlenmiştir. Birlikte ve bağlantılı çalıştığı kurumlar arasında Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, DSÖ bulunmaktadır. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin hizmetinden yararlananlar arasında Avrupa’daki sağlık çalışanları, AB kurumları, AB’de politikaları oluşturanlar ve ulusal ve bölgesel sağlık kurumları yer almaktadır.

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency-EMA)

1995 yılında kurulan ve merkezi Amsterdam’da olan Avrupa İlaç Ajansı’nın amacı insanlar ve hayvanlar için olan ilaçların bilimsel değerlendirilmesi, denetleme ve güvenlik açısından takibinin yapılmasını sağlayarak AB’de ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) insan ve hayvan sağlığını korumak ve devamını sağlamaktır. Ajansın sorumluluk alanları arasında AB’deki ilaçlar için pazarlama yetkisi vermek ve böylece AB ve AEA’da piyasaya çıkmasını sağlamak ve yenilikçi ilaçlara izin vermek bulunuyor. İlaçların geliştirilmesi ve ilaca erişimi kolaylaştırmak,pazarlama yetkisi için yapılan başvuruları değerlendirmek, ilaçların güvenliliğini ilacın yaşam döngüsü boyunca izlemek ve sağlık çalışanlarına bilgi sağlamak yoluyla sorumluluklarını yerine getirmektedir. Avrupa ilaç Ajansı ulusal düzenleyici kurumlarla ve Komisyon’un Sağlıktan Sorumlu Genel Müdürlüğü ile Avrupa ilaç düzenleyici iletişim ağı kapsamında yakından işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra hastalar, sağlık çalışanları, üniversiteler ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ile de birlikte işbirliği yapmaktadır. Avrupa İlaç Ajansı bağımsız, açık ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak ve en yüksek standartta bilimsel tavsiyeler vermek suretiyle görevlerini yerine getirmektedir. Bilimsel tavsiye ve teşvikleri sayesinde yeni ilaçlar için araştırma ve geliştirilmesine katkıda bulunarak hastaların sağlıkları için gerçekten yararlı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Ajansı’nın hizmetlerinden yararlananlar arasında hastalar, sağlık çalışanları, ilaç şirketleri, ilaç geliştiren kişi ve şirketler ve sağlık politikalarını oluşturanlar sayılabilir.

Avrupa İlaç Ajansı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority-EFSA)

Amacı gıda zincirlerine ilişkin mevcut veya ileride çıkabilecek risklerle ilgili bilgi vermek ve bağımsız bilimsel tavsiyelerde bulunmak olan Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 2002 yılında kurulmuştur. Merkezi Parma’da olan kurumun tavsiyeler yasa, kural ve politikaların oluşturulmasında kullanılarak tüketicileri gıda zincirlerinde oluşabilecek risklere karşı korumaktadır.

Gıda  ve hayvan yemi güvenliği, beslenme, hayvan sağlığı ve refahı, bitkilerin korunması ve bitki sağlığı sorumluluk alanlarını teşkil etmektedir. Bilimsel veri ve ekspertiz toplamak, gıda güvenliğine ilişkin güncel bağımsız bilimsel tavsiyelerde bulunmak, bu bilgileri kamuya aktarmak, AB ülkeleri ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmakda görevleri arasında yer almaktadır. İşbirliği içinde olduğu diğer AB ajansları Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Kimyasal Ajansı, Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ve Avrupa Çevre Ajansı bulunmaktadır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin hizmetlerinden yararlananlar arasında Avrupalı tüketiciler, AB kurumları ve üye ülkeler yer almaktadır.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency - ECHA)

2007 yılında kurulan ve merkezi Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın amacı kimyasalların güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır. AB’nin çığır açan kimyasallara ilişkin yasalarını uygulayarak insan sağlığına, çevreye, Avrupa’da inovasyon ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmaktadır. Avrupa Kimyasallar Ajansı, şirketlerin AB’nin kimyasallar ve biosidlere ilişkin REACH, Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) gibi  yasa ve kurallarına uymalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarla işbirliği yaparak kimyasalların güvenli kullanımını teşvik etmek, Avrupa Komisyonu ve AB hükümetleriyle birlikte risk oluşturabilecek maddeleri tespit edip, ona uygun kararlar almak ve kimya sanayinde inovasyonları teşvik etmek Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın görevleri arasındadır. Ajans Avrupa’da 100 akredite paydaş organizasyonla birlikte çalışmaktadır ve yaptıkları işlerden kamu, tüketiciler, sanayi, inovasyon yapan şirketler ve gelişmekte olan ülkeler yarar sağlamaktadır.

Avrupa Kimyasallar Ajansı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (European Union Agency for Cybersecurity - ENISA)

2004 yılında kurulan ve merkezi  Kandiye’de bulunan Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı Avrupa’da siber güvenlik alanında uzmanlığın merkezidir ve amacı AB’ye ve AB ülkelerine enformasyon güvenliği konusunda daha tedarikli olmalarına ve ortaya çıkabilecek sorunları önlemek, tespit etmek ve çözmek konusunda hazırlıklı olmalarına yardım etmektedir. Avrupa Birliği Siber güvenlik Ajansı AB kurumlarına ve AB ülkelerindeki kamu ve özel sektörlerine pratik tavsiye ve çözümler sunmaktadır. Avrupa genelinde siber kriz alıştırmaları düzenlemek, Ulusal Siber Güvenlik Stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, bilgisayar acil müdahale takımları ile kapasite oluşturmak arasında işbirliğini teşvik etmek Ajansın görevleri arasındadır. Bunu yaparken de siber güvenlik konularında raporlar ve çalışmalar yayımlarlar: bulut güvenliği, veri koruma, siber tehditleri tespit etme gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. ENISA ayrıca iletişim ağları ve enformasyon güvenliği konularında AB’de yasa ve politika oluşturulmasına ve dolayısıyla da Avrupa iç pazarında ekonomik büyümeye yardımcı olur. Gerek kamu gerekse özel sektördeki paydaşlarla yakın ilişkiler içinde bulunan expertiz ve kapasite oluşturulmasına katkıda bulunmak, Üye Devletlere Birlik kurumlarına politika oluşturmalarında yardımcı olmak hedefleri arasındadır. Avrupa Polis Ofisi (Europol) ve Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3 ) ile ortak araştırma ve iletişim faaliyetleri  üzerine birlikte çalışmaktadırlar. Avrupa Birliği Yasa Uygulama Eğitimi (CEPOL) ve Avrupa Uçuş  Güvenliği Ajansı (EASA) gibi ajans ve kurumlarla işbirliği içindedir. Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı’nın hizmetlerinden yararlananlar arasında kamu sektöründeki organizasyonlar, AB ülke hükümetleri, AB kurumlarının yanı sıra ICT sanayi, iş dünyası ve bu alanda çalışan şirketler ve genelde halk bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı’na ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

AVRUPA BİRLİĞİ

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2023 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT