İKV`DEN YENİ YAYIN: SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE - İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI

İşletme ve Sanayi Politikası aynı zamanda malların serbest dolaşımı, dış ekonomik ilişkiler, enerji, sermaye, çevre, bilim ve araştırma, devlet yardımları ve rekabet, sosyal politika ve istihdam gibi diğer politika alanlarıyla kesişen bir yatay bir politika alanıdır. Çok yönlü bir politika olan İşletme ve Sanayi Politikası AB ekonomisi ve AB Tek Pazar’ının odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda söz konusu politikanın temel amaçları, AB sanayisinin sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak, malların serbestçe dolaşabileceği açık bir Tek Pazar yaratmaktır. AB 2000 yılında benimsediği Lizbon Stratejisi’nden sonra günümüzde ortaya koyduğu Avrupa 2020 Stratejisi’nin temelinde, AB’nin ekonomik gücünü yeniden kazanması için güçlü bir sanayi oluşturulması bulunmaktadır.

Avrupa 2020 Stratejisi’nin ana hedeflerinden olan akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması doğrultusunda AB’nin İşletme ve Sanayi Politikası şekillenmektedir. Avrupa 2020 Stratejisi aynı zamanda AB’nin ekonomik krizden çıkışı ve küresel rekabet gücünü yeniden kazanmasında anahtar rol oynamaktadır. Bu Stratejiye göre yeniden yapılandırılan AB İşletme ve Sanayi Politikasının küresel rekabete göre şekillenmesi, hammaddeye erişimin güvence altına alınması, verimli bir ekonomiye geçişin sağlanması, KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve en önemlisi de araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

AB’de işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 67’sini oluşturan KOBİ’ler AB’de ekonomik büyüme, inovasyon, istihdam ve sosyal bütünleşmenin itici gücü ve ekonominin belkemiği olarak görülmektedir. Bu doğrultuda KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri iş ortamının iyileştirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması gibi çeşitli politikalarla desteklenmesi öngörülmektedir.

AB’de olduğu gibi ülkemizde de işletmeler ve KOBİ’ler ekonominin belkemiğidir. Ülkemizin kalkınmasında işletmelerin ve sanayinin uluslar arası rekabet gücünün artırılması son derece önemlidir. Bu kapsamda AB ile İşletme ve Sanayi Politikası faslı müzakerelerinde kapanış kriterlerinden biri olan Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. AB’nin de temel önceliklerinden biri olan  Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim, ülkemiz ekonomisinin kalkınması ve hedef olarak gösterilen dünyanın on büyük ekonomisi arasına girmemiz açısından temel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede, İKV Uzmanı Sema Gençay Çapanoğlu tarafından hazırlanan “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: İşletme ve Sanayi Politikası” başlıklı yayınımız (İKV Yayın No: 270) ile, AB’nin İşletme ve Sanayi Politikasının kapsamı, esasları, yasal dayanakları, KOBİ’lerin yeri ve AB’de sağlanan destekler, Lizbon Stratejisi ve Avrupa 2020 Stratejisi’nin AB İşletme ve Sanayi Politikasındaki rolü, AB İşletme ve Sanayi Politikasını destekleyen programlar, AB ile üçüncü ülkeler arasında sanayi konularındaki ilişkiler ve son olarak Türkiye’nin AB İşletme ve Sanayi Politikası’na uyum durumu ele alınmaktadır.

AB’nin İşletme ve Sanayi Politikası ve Türkiye’nin uyum durumunun olabildiğince basit bir dille ele alındığı bu çalışmamızın toplumun tüm kesimlerine ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinin önemli aktörlerinden biri olan iş dünyasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT