İKV’DEN YENİ YAYIN - AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB’nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlamasıyla, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi ile, 2010 yılına kadar AB’yi “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline dayanan ekonomisine” dönüştürme hedefini belirlemişti. Ancak 2008 yılında ABD’de meydana gelen ve AB’ye de hızla yayılan küresel mali kriz, bu projenin aksamasına neden olmuş ve strateji kapsamında belirlenen hedeflerden bir bakıma uzaklaşılmasına yol açtı. Bu tablo karşısında, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi’nden yola çıkarak küresel mali sorunları ve borç krizleriyle oluşan yeni konjonktürü de dikkate alarak, Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliştirdi. Buna göre, Avrupa Komisyonu, 2020 yılına kadar ekonomik ve sosyal alanlarında önemli yasal ve teknik altyapı çalışmalara ön ayak olmanın yanı sıra AB’yi, bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı, kaynakları verimli kullanan, çevreci ve daha rekabetçi, aynı zamanda yüksek istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel uyumu destekleyen bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor.

AB’nin ekonomik bütünleşme yolunda gerçekleştirdiği reformların yakından takip edilmesi, AB Üye Devletleri kadar aday ülkeler açısından da önemlidir. Bu bakımdan, hâlihazırda AB ile yürüttüğü müzakere süreci kapsamında, kendi yasal düzenlemelerini AB’nin müktesebatıyla uyumlu hale getirme yükümlülüğünü taşıyan Türkiye’nin, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında alınan önlemleri yakından izlemesi büyük önem arz ediyor. Bu süreci Türkiye’nin de yakından takip etmesi, sadece AB müktesebatına uyum sağlamak açısından değil, ülkenin 2023 Vizyonu için belirlenen hedefleriyle de bütünleşmesi bakımından da faydalı olacağı kuşkusuzdur.

Bu yayında, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar öngördüğü önlemlerin ana hatları ve hedefleri hakkında bilgilere sunularak, söz konusu alanlarda önlemlerin alınmasına neden gereksinim duyulduğuna ışık tutmaya çalışılıyor. Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıca Lizbon Stratejisi’nin hedefleri ve sonuçlarına da kısaca değinilen bu yayında, Lizbon Stratejisi’nden Avrupa 2020 Stratejisi’ne uzanan sürecin bir değerlendirilmesi yapılıyor.

İKV Yayın No: 269
Sayfa sayısı: 144
ISBN: 978–605–5984–62–5
 

2014

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT