İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

"ÖZEL SEKTÖRÜN AB KONUSUNDAKİ İHTİSAS KURULUŞU"

İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma kuruluşudur. 1965 yılında kurulmuş olan Vakıf, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası ve genel kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürütür, rapor ve kitap yayınlar, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Brüksel’deki İKV Temsilciliği 1984 yılından beri Vakfın AB kurumları ile ilişkilerini yürütmektedir. Özetle, İKV Türkiye’ye AB’yi, AB’ye de Türkiye’yi anlatır.

İKV, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimi ile 26 Kasım 1965 tarihinde, yani Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık oluşturan Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık 2 yıl sonra kurulmuştur. Bugün, kurucularının yanı sıra, başta TOBB olmak üzere TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TÜSİAD, İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Bankalar Birliği, TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kocaeli Sanayi Odası gibi iş dünyası ve sektörleri temsil eden mütevelli kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Mütevelli kurumların yanında, otuzun üzerinde kuruluş da destekçi olarak Vakfın faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

İKV, kurulduğu günden beri Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalanması ile başlayan ve Katma Protokol, tam üyelik başvurusu, gümrük birliği, AB adaylığı ve katılım müzakereleri ile devam eden süreçte önemli roller üstlenmiştir. Yaptığı araştırma ve yayınlar ile AB’deki ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin takipçisi olmuş, bu sürecin etkileri konusunda uyarıcı ve bilgilendirici bir işlev üstlenmiş ve Türk özel sektörü başta olmak üzere kamuoyunun bu konularda bilgilenmesi ve hazırlıklı olmasına katkıda bulunmuştur. Örneğin, 1970 yılında imzalanıp 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol kapsamında, Türk sanayinin o zamanki Avrupa Topluluğu ülkelerine yaptığı ihracatta kotaların belirlenmesi için müzakere sürecinde yer almıştır.

İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak zaman içerisinde faaliyet alanını genişletmiş, mütevelli kurum ve Vakıf destekçilerinin sayısını artırmıştır. Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen Zirve Toplantısı’nda Türkiye’nin AB üyeliğine aday bir ülke olduğunun teyidi ile birlikte İKV, faaliyetlerini üyelik sürecinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yoğunlaştırmış; Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından aldığı destekle, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konularda özel sektörün AB ve kamu ile ilişkilerindeki koordinasyon görevini de üstlenmiştir.

17 Aralık 2004 tarihinde 25 AB üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin açılması kararını almasıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi olan AB üyeliği yolunda önemli bir aşama katedilmiş; ülkemiz yeni ve zorlu bir sürece girmiştir.

Bu önemli süreçte, İKV’nin çalışmaları başta müzakere sürecine hazırlık olmak üzere AB ve Türkiye-AB ilişkilerinin gündemini oluşturan konular çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeye, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının sürece en aktif şekilde katılımını sağlamaya ve dış tanıtıma odaklanmaktadır.

Türkiye’nin AB katılım sürecinde karşılaştığı çeşitli sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretilmesi de İKV’nin güncel araştırma ve çalışma konuları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede İKV’nin güncel olarak, öncelikli araştırma ve çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Türkiye’nin AB katılım müzakereleri süreci ve bu süreçte tıkanıklıkların aşılmasına yönelik çalışmalar,
 • Türkiye-AB Gümrük birliğinin güncellenmesi ve gümrük birliğinde yaşanan AB’nin serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin taraf olamamasından kaynaklanan sorunlar gibi bazı sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar,
 • Türkiye-AB geri kabul anlaşmasının uygulanması ve vize liberalizasyonu sürecine yönelik çalışmalar,
 • Türkiye’de AB üyelik hedefi ve bu hedefin getireceklerine yönelik kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar,
 • AB ve üye devletlerde Türkiye’nin AB üyelik süreci ve AB’ye getirecekleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar.

Türkiye’nin AB üyeliği toplumsal bir projedir. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarından üniversiteler ve medya temsilcilerine kadar toplumun tüm kesimlerine görev düşmektedir.

Kuruluşundan bu yana, hiçbir konjonktürel dalgalanmadan etkilenmeden AB üyeliği hedefi doğrultusundaki faaliyetlerini kararlılıkla ve aralıksız sürdüren İKV aynı kararlılık ve gayretle araştırma, bilgilendirme, tanıtım, eğitim ve koordinasyon çalışmalarını sürdürmeye ve üyelik sürecinin hızlandırılması ve hedefe bir an önce ulaşılmasına aktif bir şekilde destek vermeye devam edecektir.
 

Hedefler;

 • Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak;
 • Türkiye’nin diğer ülkelerle, ekonomik gruplaşmalarla ve özellikle AB ile olan ilişkilerini geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak;
 • Türk kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla seminerler, konferanslar, paneller ve benzeri toplantılar düzenlemek; İKV’nin hazırladığı veya uzman kuruluşlara hazırlattığı çalışmaları yayınlamak;
 • Yurtiçinde ve yurtdışında iş dünyası içerisindeki iş birliği ve eşgüdümü sağlamak;
  İlgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği ve bilgi alışverişi sağlayarak Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin temel görüşleri oluşturmak;
 • AB’deki gelişmeleri sürekli takip etmek, bunların Türkiye’ye etkilerini araştırıp değerlendirerek kamuoyunu bilgilendirmek;
 • Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımını yapmak.


Faaliyetler;

 • AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında başta Türk özel sektörü ve iş dünyası olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek;
 • Kapsamlı araştırmalar ve yayınlar hazırlamak;
 • Türkiye-AB bütünleşme sürecine katkıda bulunacak projeleri gerçekleştirmek;
 • Çeşitli yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla yakın iş birliği ile AB nezdinde Türkiye’nin; Türk özel sektörü ve kamuoyu nezdinde de AB’nin tanıtım görevini yürütmek.
 • Araştırma-yayın: AB ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm alanlarında güncel konularda araştırmalar yapan İKV’nin kuruluşundan bu yana yayınladığı araştırma sayısı 550’e yaklaşmıştır. İKV yayınları, AB politikaları, bu politikaların Türkiye üzerindeki etkileri ve ülkemizin uyum durumu, AB genişlemesi, Türkiye’nin AB katılım süreci, gümrük birliği, vize ve geri kabul süreci gibi konuları kapsamaktadır.
 • E-Bülten: 2005 yılı itibariyle on beş günlük İKV bülteninin yanı sıra haftalık bir elektronik bülten yayımlanmaya başlanmıştır. E-bülten her 2 haftada bir, İKV veri tabanında yer alan 10000 abonenin e-posta adreslerine gönderilmektedir.
 • Analiz: 2015 yılı itibariyle, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmelerin yanında AB gündeminde ve küresel gündemdeki önemli konulara ilişkin İKV uzman kadrosu tarafından hazırlanan analizler yayımlanmaktadır.
 • Almanak: 2003 yılından 2020 yılına kadar bir yıl boyunca AB’de ve Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri içeren, kronolojik bir yöntemle hazırlanan ve görsel malzemelerle desteklenen bir Almanak her yıl sonunda yayımlandı.
 • Projeler:
  • Türkiyede AB Bilgi Merkezlerini Destekleme Projesi:

   TOBB çatısı altında yürütülen AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi, 20 ilde AB Bilgi Merkezleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk AB Kütüphanesi ve AB Dokümantasyon Merkezi’ni bünyesinde bulunduran İKV, AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesinin İstanbul ayağında önemli bir görev alarak, İstanbul AB Bilgi Merkezi faaliyetlerini 2016 yılı itibariyle üstlendi. Bu çerçevede İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi, bölgesel ve tematik etkinlikler, toplumsal münazaralar ile kültürel aktiviteler gerçekleştirmek için projeler oluşturuyor.

  • Güncellenen Gümrük Birliği ve İş Dünyasına Etkileri: 2017 yılı itibariyle Türkiye-AB ilişkilerindeki en önemli gündem maddelerinin başında Gümrük Birliği’nin güncellemesi gelmektedir. Bilindiği üzere İKV, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki Oda ve Borsalar ile iş birliği içerisinde ülkesel ve yerel ihtiyaçların şekillendirdiği bir içerikle seminerler dizisi düzenleyerek, otuzdan fazla ilde konuya yerel paydaşlarla ele almaktadır.

  • Firmalar-arası iş birliklerini geliştirmeye yönelik projeler: İKV Avrupa Komisyonu desteği ve iş birliği ile, ticari, teknik, mali, Ar-Ge gibi birçok alanda KOBİ’ler arası iş birliği olanakları geliştirmeye yönelik çeşitli programların Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir (Europartenariat, Europartner, Medpartenariat, Enterprise, Business Partnerships, vb.) İKV, söz konusu programlarda 80 ülke içinde 5 yıl ard arda en başarılı “Ulusal Temsilci” seçilen tek kurumdur.
    
  • Eğitim ve Bilgilendirme projeleri: İKV, AB ile bütünleşmeyi tüm toplumun bilinçli katkısı ve desteğini gerektiren toplumsal bir proje olarak algılamaktadır. Bu çerçevede, AB konularındaki bilgi ve birikim eksikliği giderilerek toplumun süreçle daha fazla bütünleşmesi ve desteğinin artırılması amacıyla iş dünyası da dâhil toplumun tüm kesimine yönelik eğitim ve bilgilendirme projelerine ağırlık verilmiştir. “Katılım Öncesi Süreçte Türkiye-AB Seminerleri” ve “AB Müktesebatının Uygulanmasının Türk İş Dünyasına Etkileri” bu çerçevede gerçekleştirilen en son projeler arasında yer almaktadır.
    
 • Seminer, konferans ve paneller: İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gündemindeki konularda Türkiye ve AB’den uzman ve yetkililerin katılımları ile Türkiye ve çeşitli AB ülkelerinde kamuoyunu bilgilendirici seminer, konferans ve paneller düzenlemektedir.
 • Temel görüş ve önerilerin geliştirilmesi: İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularındaki gelişmeleri izleyerek, Türk özel sektörü adına çeşitli görüş ve öneriler geliştirmektedir. İKV bu görüşlerin oluşturulmasında kamu ve özel sektörle sürekli diyalog ve bilgi alışverişi içerisinde hareket etmektedir.
 • Koordinasyon, tanıtım ve lobi faaliyetleri:
  • İKV Brüksel ofisi aracılığıyla başta AB kurumları ve üye ülkelerin temsilcilikleri nezdinde olmak üzere, kapsamlı tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
  • AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra STK’lara, yabancı medya temsilcilerine Türkiye’nin AB uyum sürecindeki çalışmalarını içeren düzenli bilgi akışını sağlamakta, üye ülkelerde düzenlenen toplantılara destek vermekte, konuşmacı olarak katılmakta, AB kurumları ve üye ülkelerin yetkilileri ile medya mensuplarını Türkiye’ye davet ederek lobi çalışmaları yapmaktadır.
  • İKV, Türk iş dünyasının temsilcisi kuruluşlardan aldığı destekle AB konularında, AB kurumları ve kamu kesimi ile ilişkilerde koordinasyon görevini üstlenmiştir. İKV bu çerçevede, başta, farklı kesimleri temsil eden 250 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İKV koordinasyonunda oluşturulan “Türkiye Platformu” üyeleri olmak üzere, ilgili kesimlerin katkılarıyla çok yönlü iletişim, tanıtım ve lobi kampanyaları yürütmektedir.
  • İKV, AB Bakanlığı tarafından oluşturulan AB İletişim Stratejisi’nin Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyesidir; AB vatandaşlarını Türkiye ve Türkiye’nin üyeliğinin getirileri konusunda bilgilendirmek amaçlı bir ortak girişim olan ve Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, TOBB, TÜSİAD ve İKV’den oluşan ABİG’in (Avrupa Birliği İletişim Grubu) çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır.
 • Emanetçi Kütüphane: Yenilenen yüzüyle İKV kütüphanesi, Türkiye’deki en eski AB kütüphanesi ve AB’nin ülkemizdeki tek emanetçi kütüphanesidir. İKV’nin yayımladığı araştırmaların yanı sıra, akademik yayınlar ve çeşitli uluslararası örgütlerin periyodik yayınları da kütüphane bünyesinde yer almaktadır.
E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT