AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Üye ülkelerin sosyal politikalarında AB rolünün en çok görüldüğü alanlardan biri iş hukukudur. Bu çerçevede Birlik; işletmelerin devri ve işverenin iflası durumlarında işçi haklarının korunması, işçilerin bilgilendirilmesi, çalışan gençlerin korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi, çalışma saatlerinin belirlenmesi, kısmi süreli ve belli süreli çalışmanın hukuki statüye kavuşturulması alanlarını düzenlemekte ve iş sağlığı ve güvenliği alanında detaylı ve bağlayıcı hükümler getirmektedir. Birlik aynı zamanda işçilerin serbest dolaşımına engel teşkil edebilecek tüm faktörlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yapmakta ve işçilerin serbest dolaşımı kapsamındaki tüm haklarını güvence altına almaktadır. Birlik, kadın-erkek eşitliği alanında da üye ülke mevzuatlarını ve uygulamalarını geliştirmekte ve bu çerçevede “eşit işe eşit ücret” prensibini; istihdama giriş, mesleki eğitim, terfiler ve sosyal güvenlik sistemlerinde muamele eşitliğini yerleştirmektedir.

Birlik, üye ülkelerde istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele alanlarında da üye ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemekte, bu kapsamda bir “İstihdam Stratejisi” belirleyerek, üye ülkelerin bu strateji kapsamında hazırladıkları ulusal eylem planlarını ve aldıkları mesafeleri değerlendirmektedir. Birlik aynı zamanda Avrupa Sosyal Fonu çerçevesinde hazırladığı programlarla istihdamı artırıcı projelere AB düzeyinde destek sağlamaktadır.

Lizbon Antlaşması ile birlikte Sosyal Politika alanında yeni hedefler konmuştur. Bu kapsamda tam istihdam ve sosyal ilerlemenin sağlanması; sosyal dışlanma ile mücadele ve ayrımcılığın önlenmesi; sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve yoksullukla mücadele, AB’nin mevcut sosyal hedeflerine ek yeni sosyal hedefler olarak belirlenmiştir.

Daha detaylı bilgi için,

İKV Yayın No:236, "Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Sosyal Politika" ( 2010)

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=247