AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İşletme ve Sanayi Politikası’nın temel amaçları; Avrupa sanayisinin sürdürülebilir rekabetçiliğini güçlendirmek, malların serbestçe dolaşabileceği açık bir Tek Pazar yaratmak, Avrupa’nın uzaydaki varlığını destekleyerek önemli teknolojik kalkınmayı teşvik etmek ve uydu temelli sektörlerinin gelişmesini sağlamaktır. 2008’de yaşanmaya başlanan küresel kriz, Avrupa’nın ekonomik yapısını öngörülemez bir şekilde değiştirmiştir. Bu sebeple AB, Lizbon Stratejisi’nden sonra Avrupa 2020 Stratejisi’ni ortaya koymuştur. Bu bağlamda harekete geçirilen planlardan biri “küreselleşen dünyada sanayi politikası” yaratmak, diğeri “yenilikçi birlik” oluşturmak olmuştur. Bu politikalar içerisinde; Sanayi Politikası’nın küresel rekabete göre şekillenmesi, hammaddeye erişimin güvence altına alınması, verimli bir ekonomiye geçişin sağlanması, KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi, araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

AB küreselleşen pazarda adil bir rekabet ortamı oluşmasını, açık pazar yaratılmasını ve sanayileşmenin serbestleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. AB, bu amaçlara ulaşmak için çeşitli yasalar çıkarır ve bunları engelleyici hareketleri denetleyerek kontrol altına alır. AB ürünlerin İç Pazar’da serbest dolaşımını sağlamak için AB mevzuatının iç pazarla uyumunu gözetir gerekli güncellenmelerin yapılmasını ve iç pazarın yenilik ve kalkınma odaklı standartlarda işlemesini sağlar.

Bu çerçevede, AB’de işletmelerin yüzde 98’ini ve istihdamın yüzde 67’sini oluşturan KOBİ’lere ayrı bir önem verilmiştir. Rekabet temelli amaçlarına ulaşabilmek için, KOBİ’lerin oluşumunu ve finansmana erişimlerinin desteklenmelerini kolaylaştırmak, bu işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını ve ortaklıklar oluşturmalarını desteklemek, işletmelerin üçüncü ülkelerde de pazara girmelerine yardımcı olmak, faaliyet ve araştırma koşullarının geliştirilmesini sağlayarak yeniliklerin artırılmasını desteklemek önem taşımaktadır.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=234