AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Araştırma ve yenilikçilik bugün ülkelerin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Araştırma ve yenilikçilik politikasının temel hedefi, AB’nin teknolojik rakipleri karşısında rekabet gücünü artırarak Birliği dünyanın en büyük bilgiye dayalı ekonomisine dönüştürmektir. Bu nedenle, araştırma ve yenilikçilik, AB’nin istihdam yaratma ve büyümeyi hızlandırma stratejisinin merkezinde yer almaktadır. 2020 yılına kadar AB üye devletlerinin GSYİH’nin yüzde 3’ünün Ar-Ge faaliyetlerine ayrılması ile 3,7 milyon iş imkânının yaratılacağı ve AB’nin GSYİH’ne yılda 800 milyar avro katkı sağlanacağı öngörülmektedir.

AB’nin İşleyişine Dair Antlaşmanın 179 ila 190 maddeleri bu alanı kapsamaktadır ve bu alandaki yasama faaliyeti, AB ile üye devletleri arasında paylaşılmış yetki (shared competence) temelinde yürütülmektedir. Lizbon Antlaşması ile ayrıca uzun süredir oluşturulması hedeflenen Avrupa Araştırma Alanı kavramı tanımlanmış ve hukuki bir boyut kazanmıştır.

Araştırmacıların AB’nin herhangi bir yerinde çalışmasına imkân sağlayan ve sınır ötesi işbirliğini destekleyen bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu alanın oluşturulmasıyla, Birliğin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini iyileştirilmesi ve var olan kapasitesini bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Avrupa Araştırma Alanı oluşturması için ise, ulusal ve AB düzeyinde yürütülen politikalar arasındaki koordinasyonun sağlanması, yapısal kapasitenin ve araştırma ağlarının geliştirilmesi, bu alanda kişi ve fikirlerin serbest dolaşımının sağlanması gerekmektedir.

AB’de araştırma ve yenilikçiliği teşvik eden en önemli araç ise, AB Çerçeve Programları’dır. Bu kapsamda, 2007–2013 döneminde yürütülen Yedinci Çerçeve Programı’nın yerini, 1 Ocak 2014 itibarıyla, 2014–2020 döneminde geçerli olacak Ufuk 2020 (Horizon 2020) almıştır. 80 milyar avro tutarında bütçeye sahip Ufuk 2020, araştırma ve yenilikçilik alanındaki kaynakları tek çatı altında toplamıştır. AB’nin bilim alanındaki küresel konumunun güçlendirilmesi; kilit öneme sahip teknolojilere yönelik yatırımların teşvik edilmesi, sermayeye erişimin kolaylaştırılması ve küçük işletmelere destek sağlanması yoluyla sanayide yenilikçiliğin güçlendirilmesi ve iklim değişikliği, gıda güvenliği, sürdürülebilir ulaşım, yaşlanan nüfus gibi zorlukların üstesinden gelinmesi Ufuk 2020’nin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu Program ile ayrıca araştırma ve yenilikçilik alanlarında AB ile üçüncü ülkeler arasındaki işbirliğinim artırılmasına büyük önem verilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için,

İKV Yayın No:241, "Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Bilim ve Araştırma Politikası" ( 2010)
 

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=224